Вели1кіz прокjмны

В недёлю,глaсъ з7:

¸6=å==å==ïà==ïð==ðï==êå==6=====í==ðï=---------ðî==8È=-----ã==íïð==ã==í=5\\

Кто2 бGъ вe-лій я4- кw бGъ нaшъ; ты2 є3- си2 бGъ тво-рsй чу-де-сA.

Въ понедёльникъ, глaсъ з7: ¸6==å====å==------å==ïà==ïð==ðï=---=ê==-----å===6===

БGъ нaшъ на не- бе- си2 и3 на зем-ли2

¸ðï==ðî==8=-----ø==ø===ã==íïð==ã==í===5\\

всz6 є3- ли6-ка вос-хо- тЁ со-тво-ри2.

Во вт0рникъ, глaсъ з7: ¸í===í==-----ã==øãðîëîí=-----ã==íÑ==---ï==ê===å====6===

Глa-сом мо-и1мъ ко г0с-по-ду воз-звaхъ,

¸àïí==í=-----------=í===ã=======øãðîø==ã=----=---í==ïðã=----==-----6\\

глa- сом мо-и1мъ къ б0- гу и3 внsтъ ми2.

Въ срeду, глaсъ з7: ¸àï==------6=--------å==å==------ïà==ïíï==ê==å==6====================

Вну-ши2, б0-же, мо- ли1т- ву мо-ю2,

¸----í==í==í=----=ðï==ðî==8È==----ã==íïð==-----ã==----í==5\\

и3 не прe-зри мо- лe- ні- z мо- е- гw2.

В четверт0къ, глaсъ з7: ¸ê==----=----å==6=å==---------5=------å==ïà==---ïð=-----ðï==ê==-----å=-----6

Воз-люб-лю2 тS, г0с-по-ди, крё-по-сте мо-S,

¸í==-=--í=------=-----ðï=-----=ðî=-----=8È==ã==íïð==-------------ãí==-------5\\

гос-п0дь u3- твер-ждe- ні- е мо- E.

Въ пzт0къ, глaсъ и7: ¸í===ã===øãðîëî==-=í===ã===-------íÑ==ï==-ê================

Дaлъ є3- си2 до- сто- s- ні- е

¸å=--6==å====í==í==ã==øãðîø===ïðã===6\\

бо-s-щым-сz те-бE, г0- спо- ди.

Глaсъ и7: ¸å==í==ã==øãðîëîí===ã==íÑï==ê==-------å==6==========================

Не t-вра-ти2 ли- цA тво-е- гw2

¸å==ðîøãðîø==å==---å==--ïð==-------ã==6==íÑï===ê====å====6==6=----=å==ïð======

t o4т- ро-ка тво- е- гw2, я4- кw скорб-лю2, ск0- рw u3-

¸ãÌðïà6==ïà5=êïð5==ê==5îë9==øã===ëîëäøã===íã==øãðî8

слh- ши мS: вон-ми2 ду- ши2 мо- eй,

¸5==ãø===9ëîëäøã6==ïðã===6\\

и3 и3з- бa- ви ю%.

Спод0би гDи

С

под0би гDи въ вeчеръ сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, а3ми1нь. Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, я4коже u3повaхомъ на тS. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи2 мS w3правдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 влdко, вразуми2 мS Hправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 ст7hй, просвэти2 мS w3правдaніи твои1ми. ГDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоeю не прeзри: тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, тебЁ слaва подобaетъ, oц7Y, и3 сн7у, и3 ст70му дх7у нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, а3ми1нь.


На стіх0внэ бGор0дичны воскrны:

Глaсъ а7

¸àâ==àï==íîðå==í==5==å==ðîø==ø==ëð==îë==îðå==îøî==6==åîë==

Се и3с- п0л- ни-сz и3- сa- і- но про-ре- чe- ні- е,

¸9Ëîëî==ðï==ã====í==ïà===ïðã===6==5==å==å==ïâ==àï===í===å==å

дё- ва бо ро-ди- лA є3- си2, и3 по рож-де-ствЁ я4-кw

¸å===å==å===ê===å==ïâ===àï==íê==ó==2==6---=ï==ð===î---=----------6å8ùëîíå

прeж-де рож-де-ствA пре- бы- лA є3-си2: бGъ бо бЁ рож-дeй-

¸øëîíãîðåíãåíã===åí7ëîíã8îð76å×àïðãíå==êå==-----ê=====сz, тём-же

¸àâ==àï===í==5åê==ïâ==àï==í==-----àâ==21==í==îëäë==ù==ëî==øã==6

и3 є3- сте-ствA но- во- пре-сэ- чE. но q бо-го- мa-ти,

¸àï==6==ðï==ðî==ø===ðîðï==àïàâ===2=--------------------=-----ðï==íîë==í=-----=í==ïâ---------------àï-------

мо- лe- ні- z тво- и1хъ ра- бHвъ, в8 тво-eмъ хрa-мэ при-но-

¸---í---------------í---------------å----------ïâ----------àð----------ðï---------------Àâàâ--2----------1---------------ö---------------âàå---------------å---------------å---------------ïâ----------àð----------ðï---------------àâ---------

си6-ма-z те-бЁ не прe- зри: но я4- кw бла-го- у-тр0б-на-

¸ö---------------âà---------------å---------------àâ---------------àï---------------íÑï---------------ðî--------------ø--------------------ðîðïàïàâ---------------2----------ðï---------------ðî---------------ø---------------ã---------------ðï----------

го тво- и1- ма ру- кa- ма но- сs- щи, на тво-S ра-бы2

¸ã--------------í---------------ïà------------ïðã--------6----5------àâ----------àï----------í-----------------í---------------ïàå------------àð-----------ðï-----------Àâàâ----------2---------------1\\

u3-ми-ло- сeр- ди-сz, и3 мо-ли2 спа-сти1- сz ду- шaмъ нa-шымъ.

Глaсъ в7

¸ãÌðå×àíÑïíåàïí5íïàïð7íÑïíå×î65êïð5==å---------------ðî----------ø---------------îëîð

Q чу-де- сE н0-

¸åã---------------íîë---------------ïðïà---------------ïðã---------------íåà---------------àïð---------------5---------------àð---------------ïà---------------âà---------------å--------------------ïàí---------------ïð------------------------

ва- гw всёхъ дрeв- нихъ чу- дeсъ. кто2 бо по-знA мa- терь

¸ïà---------------åðîøÈîðî---------------ø---------------ãí-------------------------5----------4----------ê----------ïà----------ïð---------------ã---------------å---------------åà---------------àïð---------------5----ðîø

без8 мy- жа р0жд-шу- ю, и3 на ру-кY но- сs- щу- ю, всю2

¸íå---------------àð--------------------ï---------------àå---------------âà---------------å---------------ïàí---------------ïð---------------ïà--------------------åðî8---------------ëð---------------îë---------------ù---------------ø---------------ëî--------------

твaрь со- дер-жa- ща-го; б0- жі- е є4сть и3з- во- лe-ні- е,

¸ðîø---------------ã---------------í----------5---------------ëä---------------ç---------------ù---------------ø---------------ëð---------------îë---------------ùø---------------ã9---------------äî---------------ëæäë---------------ãÌð--------------------------

р0жд-ше-е- сz. є3- г0-же я4-кw мла-дeн- ца пре- чи1- ста-

¸îëîð---------------å--------------------ðîø---------------îð---------------å---------------ã---------------ã---------------îð---------------îëîð--------------------åã---------------íå---------------ê---------------í---------------ïà---------------ïð--------------------

z, тво- и1- ма ру-кa-ма но- си1в- ша- z, и3 мa-тер- не

¸ã---------------å---------------åà---------------àïð---------------åðî---------------ëî--------------------ëäëîðî---------------ø---------------ãí---------------5----------4---------------å---------------ðî---------------øîë------------------------

дер-зно-вe- ні- е к8 не- мY и3- мy- ща- z, не пре-стaй

¸îð---------------åí---------------ãÌð--------------------ïð---------------ãïðïà----------5--------------------4-------ðî---------------øîëîð---------------åã---------------íå---------------ïà--------------ïð------------

мо- лs- щи w3 чтy- щихъ тS, u3- щeд- ри- ти и3 спа-

¸ã---------------ïðïàïð---------------ã---------------îíîïà---------------5\\

сти2 дy- шы нa- шz.

Глaсъ G

¸ê---------------åê----------å----------6--------ðï---------------ðî------------------ø-------------------------ã------------------------------í---------------í--------------------í---------------í---------------6----------ðïê---------------ïð---------------ã-----------------------------------------------------------------

Без8 сё-ме-не t бо- жe-ствен-на-гw дy-ха, в0-ле- ю же

¸ðïí---------------åê---------------5----------ó---------------ö---------------ó---------------âû---------------àï---------------í--------------------ïà---------------å---------------ê----------3----------å---------------ïà---------------ïð---------------ïà-------------------------

o4т- че- ю за-ча-лA є3- си2 сh- на б0-жі-z, t nт- цA без8

¸âàå---------------àâê---------------3---------------àïí--------------------ïà---------------ïðïà--------------------âàïð---------------ðå×---------------í--------------------ïà---------------åê---------------3---------------ó-----------------------

мa- те- ре прe- жде вёкъ сy- ща: нaсъ же рa- ди, и3з8

¸ö---------------ó---------------âû---------------àï---------------íïà---------------åê---------------3---------------6----------í---------------ðà---------------ïð---------------ã---------------ðïí---------------åê---------------5---------------ö---------------------

те-бE без8 nт- цA бhв-ша, пл0-ті- ю ро- ди- лA є3- си2, и3

¸âà---------------å---------------àï---------------í---------------àåàïð---------------ïà---------------âàå---------------àâ---------------ê---------------óê---------------å×àóê---------------åðïêåàï6

мла-дeн-ца мле-к0мъ пи- тa- ла є3- си2. тёмъ же

¸àâ---------------àï-------------------------í---------------ïà---------------åê---------------3---------------ö--------------------å---------------å---------------å---------------ê---------------í---------------àåàïð---------------ïà---------------âàå-----------------------------------------

не пре-стaй мо- ли1- ти, и3з-бa-ви-ти-сz t бёдъ ду- шaмъ

¸àâê---------------3--\\

нa- шымъ.

Глaсъ д7

¸7===ã==ã==ðï==ã=í=5=ø===íø==ãÌë==îð==ïà==ïð==ãïðïà==5=4====

При1-зри на мо-лe-ні-z тво-и1хъ ра6бъ все- не- по- р0ч- на- z,

¸ïà==ïð==7=ðï==ðî==ø==ã==6ïâ==àïí==îð==ïðã=65=7==ã==ø=====

u3- то- лs- ю- щи лю6-та- z на ны2- вос- та6- ні-z, всs-кі-z

¸íø==7=îðø==ã===ã==àïí=5=4=7=ã==ø==íø=7=ëîðî==ø==7==îð=

ск0р-би нaсъ и3з-ме- нs- ю-щи: тs бо є3- ди1-ну твeр- до- е и3

¸îë====ù===ø=ã=ã===îð====ø==ã=ã==àïí==5=4==ã=ã==îð==îë===9======

и3з-вёст-но-е u3-тверж-дe-ні-е и4- ма-мы, и3 тво-E пред-стa-

¸ø=====ø===ø===7øëîðîøãîðïðãíåíã8ãðîëð==7====ã==ã==ã=====

тель-ство стz-жa- хомъ, да не по-

¸îð===ø===ã==ã==àïí==5=4=7=ðï==ðî==ëî==ðî==ø=7=ðî==ø===ã==í=

сты-ди1м-сz вла-дh- чи-це, тS при-зы- вa- ю- щі-и. по-тщи1-сz на

¸ðï==ðî==ø=ã=6=í==ðï==6ãø==ðïê5==àï==àâ=2=1====9==ø===ø==

u3- мо-лe-ні-е, те- бЁ вёр- нw во- пі- ю1-щихъ: рa-дуй-сz

¸ø==7øëîðîøããîðïðã==íå==íã8ãðîëð7==ïðã==ïðïà==5=4=

вла-дh- чи- це, всёхъ п0- мо-ще,

¸í==í==ðï==îë==îð==åðî==8==ø==ëî===ø=ã=í==ïðã==6==5==\\

рa-до-сте и3 по- кр0- ве, и3 спа- сe-ні-е дyшъ нa-шихъ.

Глaсъ є7

¸åàâ---------------ö---------------ôêâ---------------2----------1----------ö----------ôêß---------------å×à---------------å---------------àâ--------------------ê------------------------------ó---------------öâà-------------------å×à---------------å---------------------------------

Хрaмъ и3 двeрь є3- си2, па-лa- та и3 пре-ст0лъ ца- рeвъ, дё- во

¸àâ---------------------ö---------------ôêâ2-------1-------íîë---------------í---------------í---------------ðà---------------ïîðï-------------àï---------------í------------------------------5---------------àâö---------------ôêâ-----------

все-чест-нa- z, є4- ю- же и3з- бa- ви-тель м0й, хрі- ст0съ

¸2----------1------------------------------ö---------------ôêß---------------å×à-------------------------å-------------------------àâ---------------êó-----------2---------êåíÑï---------------àï---------------íïðå---------------êâà---------------

го-сп0дь, во тмЁ спs-щымъ k- ви1- сz, с0лн- це сhй прaв-

¸5----------å--------------------ïà---------------åàâ---------------ê---------------ó---------------2----------íÑï-------------àï------------í-------------5------ïà-----------å---------------àâ---------------ö---------------é---------------âà----------

ды, про-свэ-ти1- ти хо-тS я4- же со-здA по o4б-ра-зу сво- е-

¸5--ïà---------------å---------------àâ---------------ö---------------ôêâ2---1----------íîë--------------------í---------------í---------------ðïàï---------------í------------5---------àû---------------âà---------------å-----------------

мY ру-к0- ю сво- e- ю. тём- же все-пё- та-z, я4- кw мa-

¸àâ---------------ö---------------ê--------------------àâ----------àïàâ---------------êå----------6------------àï----------íÑïðî---------------ø--------------------ðîðï---------------àïàâ---------------2--------------------------------------------------

тер-не дер-зно- вe- ні- е к8 не- мY стz-жaв- ша- z,

¸í---------------ðà---------------ïîðï---------------àï---------------í--------------------5----------ïà--------------------å---------------àâ---------------ö---------------ôêâ---------------2---------------1----\\

не пре- стaн- нw мо-ли2 спа-сти1-сz ду-шaмъ нa-шымъ.

Глaсъ ѕ7

¸å------------ö4----------àâ--------------àï---------------íàïàâ---------------ûâàï---------------êßâ--------------------àïðïêå×ð---------------ã---------------íåà---------------àïð-----------------------------------------

Тво-рeцъ и3 и3з- бa- ви- тель м0й пре-чи1- ста-

¸5----------ðîø---------------ãí--------------------5---------------4---------------ïð---------------ïà---------------åíãÌð---------------ïð---------------ãïð--------------------ïà---------------5êïð------------------------ã---------

z, хрі- ст0съ гос-п0дь и3з8 тво-и1хъ ло- жeснъ про- шeдъ, в8 мS

¸ð--------------------ð--------------------å×àíðïíåàïí-------------------------5íïàïð7íðïíå×î65êïð5--------------------ïðïà------------

w3-бол- кjй- сz, пeр-

¸ïð---------------ã---------------íåààïð-----------------------5----------ê---------------ðîø---------------ëð---------------îë---------------ù---------------øëîíãøùøã8äîëä-----------------------

вы- z клsт- вы а3- дa- ма сво-бо-ди2.

¸çæVáëîë98ãðî8îðãíÑïðîëÈòðîøîäøãîÌèïàïðîÌèï6íåê

¸ïðåðî---------------ëä---------------ëî---------------ðî---------------ø--------------------ãí---------------5----------4----------å---------------ïà---------------í---------------å---------------ïà---------------ïðã---------------íåà------------

тём-же ти2 все-чи1с- та- z, я4-кw б0-жі- и мa- те-

¸àïð---------------5----------ê---------------5----------íåíã8----------îð---------------îëîð---------------åí---------------ãÌë---------------îð---------------ïð---------------ãïð---------------ïà--------------------------

ри же и3 дё- вэ во- и1с- тин- ну, во- пі- eмъ не-

¸5----------4-----------------íãøã---------------íåàïí---------------åêåíãðîíå4åíïà6å×ðåàððïàððïê

м0л-чнw: рa- дуй- сz

¸åàâê3ê3---------------ðïí---------------åã--------------------íå---------------ðîø---------------ëî---------------ðî--------------------ø---------------ãí------------------------------5----------4--------------------------------------------------------

а4н- гель-ски, рa- дуй-сz вла-дh- чи- це,

¸å---------------ðîø---------------ø------------------------------ëð---------------îë---------------ù---------------øëîíãëîøãíãëðîë9äëãíã8------------------------------------------------------------------

пред-стa- тель-ство и3 по-кр0-

¸ëîøîÍ8îðåã6ïðîë7íðîíåïÊ-------------------------íåê5---------------ïð---------------ã--------------------ïðïà---------------

ве, и3 спа-сe-

¸ïð---------------------ã---------------îíî--------------------åê---------------5\\

ні- е дyшъ нa- шихъ.

Глaсъ з7

¸àï--------------------6-----------------------------------å-------------------------å--------------------åàâ---------------êå---------------6----------ðîø---------------îï-------------ðî---------------øîð------------å---------------6---------àâ-----------------------------------------

Под8 кр0въ тв0й вла-дh- чи- це, вси2 зем-но- р0д- ні- и при-

¸àï---------------íïðå---------------4----------åðî---------------ø---------------ëî---------------íã---------------8--------ðï---------------ðî---------------8---------------ã---------------í---------------í---------------í---------------îðå---

бэ- гa- ю- ще, во- пі- eмъ ти2: бо- го- р0- ди-це u3-по- вa-

¸ðî---------------ø---------------ðïí5----------4----------àï-------------6---------------å---------------ïà---------------ïð---------------ðï---------------êå--------------------6--------------------ðï---------------ðî------------------------------------------------------------

ні- е нa- ше, и3з- бa- ви ны2 t без-мёр-ныхъ пре-грэ-

¸øîðå-----------6----------í---------------í---------------í---------------îðåðî--------------------ø---------------ðïí5----------4\\

шe- ній и3 спа-си2 дy- шы нa- шz.

Глaсъ и7

¸ðà---------------å---------------ðîëä---------------ëî---------------ðï---------------íï---------------àå---------------å---------------ðî----------ø---------------îð----------å----------ïà---------------ïî---------------ðïðîøîð---

Без-не- вёст- на- z дё- во, я4- же б0- га не-из- ре- чeн-

¸îÌüäëîùÒë---------------îð---------------îøîðî---------------ø---------------îÌèïî---------------àåð--------------------ïàå---------------ïøÈ-ùÒë---------------îë---------------ù---------------äë-----

нw за- чeн- ши пл0- ті- ю, мa- ти б0-га

¸ã-------------------í---------------5----------ðî--------------------ø---------------îð---------------îëîðïð---------------ã--------------------íå---------------ïà---------------ïð---------------ã---------------ðïí---------------ïð--------------------ã--------------------

вhш-нz-го, тво-и1хъ ра- бHвъ моль-бы2 прі- и- ми2 все- не- по-

¸ðïí----------5----------4----------åðîø---------------ëð---------------îë---------------ùîëîÌèï----------àå---------------ã---------------îð---------------îëîð---------------ïð---------------ã---------------------------------

р0ч- на- z, всёмъ по- да- ю1- щи w3-чи- щe- ні- е

¸ïð------------ïà---------------5----------4---------------å---------------àï---------------íï---------------àå---------------îð---------------îë---------------îð---------------ïà---------------ïð---------------ãïðïà-------------------------------------------------------

пре-грэ-шe-ній: нh-нэ нa- ша мо- лe- ні- z прі- eм-

¸5----------4----------ðî---------------ø---------------îð---------------îøîðî---------------ø---------------îÌèïîàåð---------------ïà5\\

лю-щи, мо-ли2 спа- сти1- сz всёмъ нaмъ.

 • Статеве розмноження
 • Passive Voice - Exercises on Form
 • Финансовые условия
 • Лицензирование и разрешения вредят бедным
 • Продолжай.
 • Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной шкале
 • Метод дисконтирования денежных потоков
 • Влияние распределения шихты на процесс восстановления железорудного материала и газификации углерода в верхней части шахты доменной печи.
 • 2 страница. Мировосприятие на этом уровне шире и глубже
 • Пэйринг: Гарри Поттер/Драко Малфой 10 страница
 • 2.3. Характеристики центробежного насоса
 • Review of any measure taken to comply with the arbitration panel ruling
 • Вы - единая семья человеческая, отчаянно нуждающаяся в миротворцах, почитающих святость жизни.
 • Глава 2. 1 В записях пророка Иеремии находится, что он приказал переселяемым взять от огня
 • Внешнеторговый контракт и его виды
 • ТЕЛЕПОРТАЦИЯ. Г-н Адам, чья адвокатская контора в г
 • Тези для виступу під час захисту дипломної роботи на тему:
 • МУЖЕСТВО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕН
 • Конституционное право Российской Федерации
 • Характеристика сырья