Імені В.Н. КАРАЗІНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Н. КАРАЗІНА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

ректор Харківського національного

університету імені В.Н. Каразіна

_________________________

В.С. Бакіров

Голова приймальної комісі

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування за спеціальністю

«Маркетинг» (7.03050701, 8.03050701)

на базі ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»

Затверджено

на засіданні вченої ради

економічного факультету

протокол № 1 від 20.02.2015 р.

Голова вченої ради

економічного факультету

____________________

О. І. Давидов

Харків – 2015


ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

Атестація виконується за нормативними навчальними дисциплінами професійного циклу напряму підготовки «Маркетинг»:

1. Маркетингові дослідження

2. Маркетингова товарна політика

3. Маркетингова політика комунікацій

4. Маркетингова цінова політика

Форма атестації – тестові запитання закритої форми з множинним вибором.

Структура екзаменаційного білету: завдання на оцінку рівня теоретичних знань (питання по теорії); завдання на оцінку професійних вмінь та навичок (розрахунково-аналітичні завдання).

1. Навчальна дисципліна «Маркетингові дослідження»

Мета: надання знань щодо системи, методів та алгоритмів аналізу внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища підприємств.

Завдання: вивчення категорій, методик та алгоритмів маркетингових досліджень; набуття навичок творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства за результатами проведених досліджень.

Предмет: методи і процеси дослідження зовнішнього і внутрішнього бізнес-середовища підприємства.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Система маркетингових досліджень

2. Маркетингова інформація

3. Організація роботи із постачальниками маркетингової інформації

4. Структура і процес маркетингових досліджень

5. Методи збирання первинної інформації

6. Визначення місткості ринку та його сегментів

7. Дослідження кон’юнктури ринку

8. Прогнозні дослідження збуту

9. Дослідження конкурентного середовища і конкурентів

10. Дослідження поведінки споживачів

11. Маркетингові дослідження внутрішнього середовища підприємства

12. Маркетингові дослідження брендів

13. Маркетингові дослідження у сфері послуг

14. Програмні продукти та їх використання в маркетингових дослідженнях

 • Интересные истории
 • Посвящается моей большой семье, и биологической, духовной. Я терпеть не могу походы, но с радостью пожила бы со всеми вами в одной большой палатке 17 страница
 • Я в принципе уже почти ушел , но решил облегчить друг другу задачу , поэтому приведу ряд положений ( это не все что в этом разделе конечно) для того чтобы мы немного определелись.
 • Есть лишь одно, что может помешать вам быть счастливыми — вы сами. 11 страница
 • Социальная роль государства.
 • В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
 • Жанжалды, даулы әңгімелесушімен қалай болу керек. Жеке адамның жанжылды жағдайдағы әртүрлі стилдегі әрекеті.
 • Вплив НТР на структуру світового господарства
 • This is a work of fiction. All of the characters, organizations, and events portrayed in this novel are either products of the author's imagination or are used fictitiously. ~ 20 страница
 • Підбір меблів для дітей дошкільного віку 2 страница
 • ПРОТОКОЛ № 23.
 • ПРОШЛОГО 22 страница
 • Организация безналичных расчетов.
 • Контракт. Совместное предприятие « » (г
 • ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ
 • Наочність в процесі вивчення української мови в початкових класах 4 страница
 • Никто не проходит без пропуска. 6 страница
 • Задача 12.8
 • 1.Загальні вимоги до фінансової звітності згідно П(С)БО 1. Фінансова звітність бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 1 страница
 • Педро Кальдерон де ла Барка 7 страница