Завдання І. Вам пропонується ряд визначень педагогічних понять і варіанти відповідей. Виберіть одну правильну відповідь. Оцінка завдання – 0,25 балів.

1. Який смисл вкладають в поняття «школознавство»? а) школознавство – це наука про діяльність директора школи; б) школознавство досліджує проблеми розвитку структури системи освіти в країні; школознавство займається дослідженням питань обладнання приміщень шкіл, гімназій, ліцеїв відповідно до навчально-виховних завдань цих закладів; в) школознавство–галузь педагогічної науки, що має своєю метою дослідження змісту і методів управління шкільною справою, розкриття особливостей системи керівництва школою, організації її роботи.

2. Як називається діяльність, спрямована на розробку рішень, організацію контролю регулювання об’єкта управління згідно з метою, аналіз і підведення підсумків на основі достовірної інформації а) школознавство; б)управління; в) громадське самоврядування.

3. Якій принцип управління освітою передбачає врахування під час організації навчально-виховного процесу в закладах освіти досягнень педагогіки, психології, методик викладання навчальних предметів, фізіології, гігієни, кібернетики та інших наук, які дають змогу здійснювати цей процес на наукових засадах? а) принцип компетентності; б) принцип ініціативи й активності; в) принцип цілеспрямованості; г) принцип науковості.

4. Вищим органом громадського самоврядування у школі є: а) рада школи; б) методична рада школи; в) загальні збори (конференція) колективу; г) педагогічна рада школи.

5. Методична робота у школі, це – а) збори учителів-предметників; б) один із шляхів підвищення кваліфікації учителів; в) складова частина самоосвіти учителів; г) керування педагогічною роботою учителів; д) цілісна, заснована на досягненнях передового педагогічного досвіду і на конкретному аналізі навчально-виховного процесу, система дій і заходів, які спрямовані на підвищення кваліфікації кожного педагога, а також на досягнення і розвиток позитивних результатів навчально-виховної роботи.

6. Методична рада школи створюється з: а) учнів старших класів; б) представників громадських організацій; в) педагогічних працівників; г) батьків учнів.

7. Методичне об’єднання, це – а) одна з організаційних форм колективної методичної роботи в системні підвищення кваліфікації вчителів; б) об’єднання вчителів для розробки єдиних методичних рекомендацій здійснення навчально-виховного процесу; в) форма роботи, під час якої вчителі обмінюється досвідом своєї роботи.

8. Якій принцип управління полягає в тому, що при вирішенні проблем діяльності закладу освіти керівник має зважати на думку членів педагогічного колективу, батьківської громадськості та учнівського колективу? а) демократизації; б) гуманізації, в) ініціативи й активності; в) цілеспрямованості.

9. Якій принцип потребує налагодження гуманних стосунків у ланках взаємовідносин: дирекція-учителі, учні, батьки; учителі-учні, батьки; учителі-учителі; учні-учні; учнівське самоврядування-рядові вихованці; батьки-діти?а) демократизації; б) гуманізації, в) ініціативи й активності; в) цілеспрямованості.

10. Якій принцип полягає в тому, що діяльність усіх ланок закладів освіти спрямовується на утвердження і розвиток державності України, піднесення рівня їх діяльності до міжнародних стандартів. а) демократизації; б) гуманізації, в) ініціативи й активності; в) державотворення.

 • Махариши Валмики РАМАЯНА 14 страница
 • Метода достижения целей
 • Оплата долгов через платежные терминалы
 • ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЭМОЦИЙ 1 страница
 • Сущность, виды и назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 • Общая характеристика элементов метода бухгалтерского учёта.
 • Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
 • Как амиодарон влияет на продолжительность потенциала действия и эффективный рефрактерный период кардиомиоцитов?
 • РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ. Экозащитникам чаще приходится нарушать законы, чем проводить их в жизнь
 • О сопротивлении злу силою 7 страница
 • Система лицензирования как важнейший инструмент контроля качества медицинских услуг.
 • НАСТАВЛЕНИЕ 148
 • Стоимость
 • Проведение матчей
 • Значение адсорбции на границе жидкость – газ
 • Примеры.
 • Кто и как создает институты.
 • ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ: ИСТОРИЯ ПРО СЛОНА ЕГОРИЯ
 • Завдання. 1. Використовуючи дані, наведені у додатку 1, розробіть сітковий графік підготовки та
 • Промышленные роботы к станкам.