За _________________ 20 __ р.

№ з/п Підстава (посилання на документи або зміст запису) За дебетом субрахунку За кредитом субрахунку Сума
Усього:

Сума оборотів за меморіальним ордером…______________

Виконавець: __________________ _____________________ ____________________________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Перевірив: ___________________ _____________________ ____________________________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер: ___________ _____________________ “__” ____________________ 20 _ р.

(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток на ______________________ аркушах


______________________________ Типова форма № 03-1 (бюджет)

(назва установи) Затверджено

Наказ Головного управління Державного казначейства України та Державного

комітету статистики України

від 02.12.97р. № 125/70

Ідентифікаційний Код за ДКУД

код ЄДРПОУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____________________

(посада;

А К Т __________________________

ПРИЙНЯТТЯ - ПЕРЕДАЧІ прізвище, ім’я та по батькові; підпис)

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ “______”_____________20__р.

Номер документа Дата складан-ня Особа, відповідальна за зберігання основних засобів
Зда-вач Одер-жувач Дебет Кредит Первіс- на /ба- лансова/ вартість Ін- вен- тар- ний номер Знос Рік ви- пуску /побудо- ви/ Дата введен- ня в експ луатацію /місяць, рік/ Номер паспор- та
раху- нок, субра- хунок код аналі- тично- го облі- ку раху- нок, субра- хунок код аналі- тично- го облі- ку
відділ, дільниця

На підставі наказу, розпорядження_______________________________________________

від “____” ___________ 20__ р. № ____ проведено огляд ______________

_____________________________________________________________________________

(найменування об’єкта)

що приймається/передається/ в експлуатацію від ___________________________________

У момент прийняття /передачі/ об’єкт знаходиться в ________________________________

_____________________________________________________________________________

( місцезнаходження об’єкта)

Коротка характеристика об’єкта _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Зворотний бік типової форми 03-І (бюджет)

Об’єкт технічним умовам відповідає_________________________

не відповідає

_______________________________________________________________________

(вказати, що саме не відповідає)

доробка не потрібна _____________________________________потрібна ( вказати, що саме потрібно)

Результати випробування об’єкта____________________________

_________________________________________________________

Висновок комісії __________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Додаток. Перелік технічної документації ______________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Голова комісії ____________ __________ ____________

(посада) (підпиc) (прізвище та ініціали)

Члени комісії ____________ __________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

____________ __________ _______________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

____________ __________ _______________

(посада) (підпиc) (прізвище та ініціали)

Об’єкт основних засобів прийняв______ ______ ______________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Відмітка бухгалтерії про відкриття картки

або переміщення об’єкта

“____” ____________ ________ р.

Головний бухгалтер _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


____________________________ (назва установи) Типова форма N ОЗ-2 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 2 грудня 1997 р. N 125/70
Ідентифікаційний Код за ДКУД
код ЄДРПОУ

 • Иллюзорные корреляции
 • Задача 3. Гр.Ш. придбав іменний ощадний сертифікат у банку „У” вартістю 5 тис
 • Шановні депутати!
 • ГРАНИЦЫ СОВЕСТИ
 • Структурный анализ процессов
 • Глава первая. О духовной жизни в семье
 • Театр абсурда
 • I. Read chapters II, IV (pp. 8-15)
 • Исходные данные для расчета эффективности проекта
 • THE ANGEL
 • ЗАДАНИЕ N 1 отправить сообщение разработчикам Тема: Научный метод познания Сопоставьте форму научного знания и ее пример: 1) гипотеза 2) закон 3) теория 7 страница
 • Leonardo Vetra
 • Любовь и вера
 • Государственная служба как социально-правовой институт и сфера деятельности
 • Правильна відповідь: 3
 • СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ Глава.1 СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛОГИСТИКИ СКЛАДИРОВАНИЯ 1.1 Определение, виды и функции складского комплекса 1.2 Выбор типа, количества и мощности складов
 • Ментализм против бихевиоризма
 • Строение и функции ДНК.
 • У стабильности одна сторона, но таким экономистам как В.Мау, это неведомо
 • Подбор оборудования и инвентаря по нормам оснащения