За _________________ 20 __ р.

№ з/п Підстава (посилання на документи або зміст запису) За дебетом субрахунку За кредитом субрахунку Сума
Усього:

Сума оборотів за меморіальним ордером…______________

Виконавець: __________________ _____________________ ____________________________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Перевірив: ___________________ _____________________ ____________________________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер: ___________ _____________________ “__” ____________________ 20 _ р.

(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток на ______________________ аркушах


______________________________ Типова форма № 03-1 (бюджет)

(назва установи) Затверджено

Наказ Головного управління Державного казначейства України та Державного

комітету статистики України

від 02.12.97р. № 125/70

Ідентифікаційний Код за ДКУД

код ЄДРПОУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____________________

(посада;

А К Т __________________________

ПРИЙНЯТТЯ - ПЕРЕДАЧІ прізвище, ім’я та по батькові; підпис)

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ “______”_____________20__р.

Номер документа Дата складан-ня Особа, відповідальна за зберігання основних засобів
Зда-вач Одер-жувач Дебет Кредит Первіс- на /ба- лансова/ вартість Ін- вен- тар- ний номер Знос Рік ви- пуску /побудо- ви/ Дата введен- ня в експ луатацію /місяць, рік/ Номер паспор- та
раху- нок, субра- хунок код аналі- тично- го облі- ку раху- нок, субра- хунок код аналі- тично- го облі- ку
відділ, дільниця

На підставі наказу, розпорядження_______________________________________________

від “____” ___________ 20__ р. № ____ проведено огляд ______________

_____________________________________________________________________________

(найменування об’єкта)

що приймається/передається/ в експлуатацію від ___________________________________

У момент прийняття /передачі/ об’єкт знаходиться в ________________________________

_____________________________________________________________________________

( місцезнаходження об’єкта)

Коротка характеристика об’єкта _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Зворотний бік типової форми 03-І (бюджет)

Об’єкт технічним умовам відповідає_________________________

не відповідає

_______________________________________________________________________

(вказати, що саме не відповідає)

доробка не потрібна _____________________________________потрібна ( вказати, що саме потрібно)

Результати випробування об’єкта____________________________

_________________________________________________________

Висновок комісії __________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Додаток. Перелік технічної документації ______________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Голова комісії ____________ __________ ____________

(посада) (підпиc) (прізвище та ініціали)

Члени комісії ____________ __________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

____________ __________ _______________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

____________ __________ _______________

(посада) (підпиc) (прізвище та ініціали)

Об’єкт основних засобів прийняв______ ______ ______________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Відмітка бухгалтерії про відкриття картки

або переміщення об’єкта

“____” ____________ ________ р.

Головний бухгалтер _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


____________________________ (назва установи) Типова форма N ОЗ-2 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 2 грудня 1997 р. N 125/70
Ідентифікаційний Код за ДКУД
код ЄДРПОУ

 • Ответственность сторон. 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей
 • Государственный земельный кадастр
 • Формулировка ТЗ. Проверка оперативных цепей включает операцию:
 • Физическая блокировка. Ожирение - это избыточное отложение жира в тканях организма
 • Образование. В образовании мультимедиа используется для создания компьютерных учебных курсов
 • ID3 r TCON(99)TIT2sяюEarth Song (Michael Jackson Cover) | vk.com/kidsmusichitTPE1яюCory PalfalviTYER яю2015WXXXvk.com/kidsmusichitAPIC8image/jpg яШяаJFIFHHяЫC 167 страница
 • Вибрационные мельницы.
 • САМЫЙ БЕЗОБРАЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
 • Коллаж. Основы работы со слоями
 • Глава 18. Эмоциональное самовыражение
 • ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО ФЕЙ 2 страница
 • Особенности диеты
 • ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ К ЗАНЯТИЮ ЭКГ-№ 1 («исходящий контроль»)
 • В V семестре 2014-2015 уч.г.
 • Ангел на мосту ( + некоторые рассказы) 4 страница
 • Безумие судить, что истинно и что ложно, на основании нашей осведомленности
 • Посвящается одному из величайших маркетинговых стратегов, которых когда‑либо знал мир: Карлу фон Клаузевицу 6 страница
 • Из посланий ап. Павла
 • Обучающаяся организация
 • ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ