ПРОГРАМА КУРСУ

Розділ І. Діагностика підприємства в конкурентному середовищі

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни "Економічна діагностика"

Сутність економічної діагностики. Економічна діагностика як дослідницький творчий процес. Особливості економічної діагностики, як спеціальної навчальної дисципліни. Види економічної діагностики. Діагностика країни. Діагностика галузі. Діагностика підприємства. Завдання економічної діагностики. Задачі, які вирішуються при проведенні економічної діагностики підприємства. Методи економічної діагностики підприємства. Предмет і задачі курсу . Системний підхід до проведення економічної діагностики підприємства. Інформаційне забезпечення економічної діагностики підприємства. Приклади відомостей та документів, які використовуються для проведення економічної діагностики підприємства.

Тема 2.Діагностика конкурентного середовища підприємства

Основні види товарних ринків в конкурентному середовищі. Рушійні

сили конкуренції за М. Портером. Роль теорії конкуренції М. Портера для розуміння механізму конкурентної боротьби. Межі товарних ринків в конкурентному середовищі. Методи визначення меж окремого товарного ринку. Визначення географічних меж ринків. Визначення взаємозамінності товарів. Часові межі товарних ринків. Види бар'єрів на ринках. Показники діагностики конкурентного середовища. Комплексна оцінка стану конкуренції.

Джерела інформації для проведення діагностики конкурентного середовища.

Тема 3. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів

Поняття стратегічного протистояння підприємств в конкурентному середовищі. Методи та інструменти для діагностики конкурентного суперництва підприємств. Стратегічні зони господарювання. Конкурентні стратегії. Пошук і аналіз конкурентних переваг. Стратегічне позиціонування. Конкурентна карта ринку. Діагностика стратегічних позицій підприємства. Позиційний аналіз.

Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства

Поняття конкурентоспроможності підприємства. Визначення конкурентоспроможності підприємства. Виявлення найближчих конкурентів. Побудова карти стратегічних груп. Рейтингова оцінка конкурентоспроможності підприємства. Показники, які можуть охарактеризувати конкурентоспроможність підприємства. Використання методу SWOT аналізу для оцінки конкурентоспроможності підприємства. Бенчмаркінг. Комплексний аналіз конкурентоспроможності підприємства. Конкурентний потенціал компанії.

Тема 5. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства

Поняття конкурентоспроможності продукції. Методи визначення конкурентоспроможності товарів. Визначення обсягів ринку товару. Оцінка обсягів продажів товару. Методи визначення конкурентоспроможності товарів. Визначення конкурентоспроможності товару за методом співставлення корисного ефекту з кращім зразком. Визначення конкурентоспроможності продукції за методом порівняння корисного ефекту та сукупних витрат протягом строку служби. Експертна оцінка конкурентоспроможності з урахуванням вагомості факторів конкурентоспроможності товару. Концепція життєвого циклу товару та її використання при проведенні діагностики конкурентоспроможності продукції.Розділ ІІ. Діагностика внутрішнього потенціалу підприємства

Тема 6. Діагностика майна і ринкова ціна підприємства

Поняття оцінки майна підприємства. Підходи та методи оцінки майна, підприємства. Професійна оціночна діяльність в Україні. Оцінка земельної ділянки та будівель. Оцінка машин і обладнання. Оцінка нематеріальних активів. Методи оцінки знаків для товарів та послуг. Методи оцінки комп'ютерних програм. Визначення ринкової ціни підприємства.

Тема 7. Управлінська діагностика

Управлінська діагностика, як дослідження системи управління підприємством. Зміст організаційно-економічного аналізу управління підприємством. Нормативний підхід в проведенні управлінської діагностики. Ситуативний аналіз. Процесне консультування. Клінічний підхід. Аналіз кадрового потенціалу.

Тема 8. Діагностика виробничого потенціалу підприємства

Поняття виробничого потенціалу підприємства. Підходи до визначення потенціалу підприємства. Діагностика виробничої системи. Оцінка техніко-організаційного рівня підприємства. Діагностика потенціалу підприємства як вартості бізнесу. Діагностика потенціалу підприємства як вартості ділової репутації. Діагностики потенціалу підприємства з використанням узагальнюючих характеристик.

Тема 9. Фінансова діагностика

Поняття фінансової діагностики. Методи фінансової діагностики. Структура балансу підприємства. Експрес-аналіз балансу. Діагностика платоспроможності. Показники платоспроможності підприємства та їх економічний зміст. Діагностика фінансової стійкості. Економічний зміст показників фінансової стійкості. Діагностика ділової активності. Економічний зміст показників ділової активності. Діагностика ефективності. Показники рентабельності. Економічне тлумачення результатів коефіцієнтного аналізу.

Тема 10. Діагностика економічної безпеки підприємства

Сутність економічної безпеки підприємства. Банкрутство, як комплекс ознак порушення умов економічної безпеки підприємства. Ризики при здісненні підприємницької діяльності. Методи діагностики неплатоспроможності та банкрутства. Ознаки поточної, критичної та надкритичної неплатоспроможності підприємства. Критерії кризових станів підприємства. Симптоми та ознаки кризових ситуацій. Ознаки неплатоспроможності за показниками фінансового стану. Економічний зміст показника Z-рахунок Є. Альтмана. Застосування методів діагностики банкрутства в ході регулювання діяльності неплатоспроможних підприємств з боку держави. Вимоги до планів санації та реструктуризації боржника.

Тема 11. Діагностика економічної культури підприємства

Економічна культура, як система цінностей підприємства. Особливості національної економічної культури. Соціальна відповідальність підприємства в Україні. Вплив соціально-психологічного клімату в колективі на ефективність роботи підприємства. Культурологічна діагностика. Економічна культура підприємства. Обґрунтованість управлінських рішень. Поведінка представників підприємства під час переговорів як джерело інформації про економічну культуру підприємства.

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ В НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТАХ

Розділ І. Діагностика підприємства в конкурентному середовищі

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни "Економічна діагностика"

Економічна діагностика.

Об'єкти економічного діагностування.

Види економічної діагностики.

Діагностика країни.

Діагностика галузі.

Діагностика підприємства.

Завдання економічної діагностики.

Задачі економічної діагностики підприємства.

Методи економічної діагностики підприємства.

Предмет економічної діагностики.

Тема 2.Діагностика конкурентного середовища підприємства

Товарні ринки в конкурентному середовищі.

Сили конкуренції за М. Портером.

Межі товарних ринків в конкурентному середовищі.

Географічні межі ринків.

Товарні межі ринків

Взаємозамінність товарів.

Часові межі товарних ринків.

Бар'єри вступу на ринки та виходу з ринків.

Обсяг товарного ринку.

Частка підприємства на товарному ринку.

Коефіцієнти ринкової концентрації.

Індекс ринкової концентрації.

Тема 3. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів

Стратегічне протистояння підприємств в конкурентному середовищі.

Конкурентна стратегія.

Конкурентні переваги.

Стратегічні зони господарювання.

Стратегічне позиціонування.

Асортиментне позиціонування.

Сегментне позиціонування.

Конкурентна карта ринку.

Стратегічні позиції підприємства.

Позиційний аналіз.

Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства

Конкурентоспроможність підприємства.

Найближчі конкуренти підприємства.

Небезпечні конкуренти підприємства.

Карта стратегічних груп.

Рейтингова оцінка конкурентоспроможності підприємства.

Показники конкурентоспроможності підприємства.

Метод SWOT аналізу.

Бенчмаркінг.

Конкурентний потенціал компанії.

Тема 5. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства

Конкурентоспроможність продукції.

Обсяги ринку товару.

Обсяги продажів товару.

Метод співставлення корисного ефекту з кращім зразком.

Метод порівняння корисного ефекту та сукупних витрат протягом строку служби.

Метод Бостонської консалтингової групи.

Метод PIMS.

Експертна оцінка конкурентоспроможності продукції.

Концепція життєвого циклу товару.

Розділ ІІ. Діагностика внутрішнього потенціалу підприємства

Тема 6. Діагностика майна і ринкова ціна підприємства

Оцінка майна підприємства.

Витратний підхід.

Дохідний підхід.

Порівняльний підхід.

Професійна оціночна діяльність в Україні.

Оцінка земельної ділянки та будівель.

Оцінка машин і обладнання.

Оцінка нематеріальних активів.

Оцінка знаків для товарів та послуг.

Оцінка комп'ютерних програм.

Ринкова ціна підприємства.

Тема 7. Управлінська діагностика

Управлінська діагностика.

Організаційно-економічного аналіз управління підприємством.

Нормативний підхід в проведенні управлінської діагностики.

Ситуативний аналіз.

Процесне консультування.

Клінічний підхід.

Кадровий потенціал підприємства.

Тема 8. Діагностика виробничого потенціалу підприємства

Виробничий потенціал підприємства.

Діагностика виробничої системи.

Оцінка техніко-організаційного рівня підприємства.

Діагностика потенціалу підприємства як вартості бізнесу.

Діагностика потенціалу підприємства як вартості ділової репутації.

Тема 9. Фінансова діагностика

Фінансова діагностики.

Методи фінансової діагностики.

Структура активів підприємства.

Структура пасивів підприємства.

Експрес-аналіз балансу.

Платоспроможність.

Фінансова стійкість.

Ділова активність.

Ефективність підприємства.

Тема 10. Діагностика економічної безпеки підприємства

Економічна безпека підприємства.

Банкрутство.

Ризики при здісненні підприємницької діяльності.

Неплатоспроможність.

Поточна неплатоспроможність.

Критична неплатоспроможність.

Надкритична неплатоспроможність підприємства.

Плани санації та реструктуризації боржника.

Тема 11. Діагностика економічної культури підприємства

Економічна культура.

Корпоративна культура.

Цінності підприємства.

Національна економічна культура.

Культурологічна діагностика.

Економічна культура підприємства.

Обґрунтованість управлінських рішень.

4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Розділ 1. Діагностика підприємства в конкурентному середовищі

Тема 1. Предмет та завдання економічної діагностики

1.Сутність економічної діагностики.

2.Види економічної діагностики.

3.Завдання економічної діагностики підприємства.

4.Методи економічної діагностики підприємства.

5.Предмет та задачі курсу.

6.Інформаційне забезпечення економічної діагностики підприємства.

Рекомендована література: [1, 4, 7-9].

Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства

1. Основні види товарних ринків в конкурентному середовищі.

2. Рушійні сили конкуренції за М. Портером.

3. Методи визначення меж окремого товарного ринку.

4. Показники діагностики конкурентного середовища.

5. Джерела інформації для проведення діагностики конкурентного середовища.

Рекомендована література: [2, 4, 6-9, 15, 22].

Тема 3. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів

1. Поняття стратегічного протистояння в конкурентному середовищі.

2. Методи та інструменти для діагностики конкурентного суперництва підприємств.

3. Пошук і аналіз конкурентних переваг.

4. Конкурентна карта ринку.

5. Діагностика стратегічних позицій підприємства.

6. Позиційний аналіз.

Рекомендована література: [6-9, 15].

Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства

1.Поняття конкурентоспроможності підприємства.

2. Визначення конкурентоспроможності підприємства.

3.Виявлення найближчих конкурентів.

4.Методи аналізу конкурентоспроможності підприємства (SWOT аналіз, бенчмаркінг).

5.Комплексний аналіз конкурентоспроможності підприємства.

6.Конкурентний потенціал компанії.

Рекомендована література: [4, 6-9, 12, 23, 25, 26].

Тема 5. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства

1.Поняття конкурентоспроможності продукції підприємства.

2. Методи визначення конкурентоспроможності товарів.

3.Визначення обсягів ринку товару.

4.Оцінка обсягів продажів товару.

5. Визначення конкурентоспроможності товару.

6.Конценпція життєвого циклу товару.

Рекомендована література: [4, 5-9].

Розділ ІІ. Діагностика внутрішнього потенціалу підприємства

Тема 6. Діагностика майна і ринкова ціна підприємства

1. Поняття оцінки майна підприємства.

2. Підходи та методи оцінки майна, підприємства.

3. Професійна оціночна діяльність в Україні.

4. Оцінка земельної ділянки та будівель.

5. Оцінка машин і обладнання.

6. Оцінка нематеріальних активів

7. Методи оцінки знаків для товарів та послуг

7. Визначення ринкової ціни підприємства.

Рекомендована література: [3, 4, 7-9, 11, 12, 19].

Тема 7. Управлінська діагностика

1.Управлінська діагностика, як дослідження системи управління підприємством.

2. Зміст організаційно-економічного аналізу управління підприємством.

3.Нормативний підхід в проведенні управлінської діагностики.

2. Ситуативний аналіз.

3. Процесне консультування.

4. Клінічний підхід.

7. Аналіз кадрового потенціалу.

Рекомендована література: [3-5, 7-9].

Тема 8. Діагностика виробничого потенціалу підприємства

1.Поняття виробничого потенціалу підприємства.

2. Підходи до визначення потенціалу підприємства.

3. Діагностика виробничої системи.

4.Оцінка техніко-організаційного рівня підприємства.

5.Діагностика потенціалу підприємства як вартості ділової репутації.

6.Діагностики потенціалу підприємства з використанням узагальнюючих характеристик.

Рекомендована література: [3, 4, 7-9, 11, 19].

Тема 9. Фінансова діагностика

1.Поняття фінансової діагностики

2. Методи фінансової діагностики.

3. Діагностика платоспроможності.

4. Діагностика фінансової стійкості.

5. Діагностика ділової активності.

6. Діагностика ефективності.

7. Економічний зміст коефіцієнтного аналізу.

Рекомендована література: [1, 4, 7-9, 13 14, 16, 20, 21].

Тема 10. Діагностика економічної безпеки підприємства

1. Банкрутство, як комплекс ознак порушення умов економічної безпеки підприємства.

2. Ризики при здісненні підприємницької діяльності.

3. Методи діагностики неплатоспроможності та банкрутства.

4. Ознаки поточної, критичної та надкритичної неплатоспроможності підприємства.

5. Ознаки неплатоспроможності за показниками фінансового стану.

6. Плани санації та реструктуризації боржника.

Рекомендована література: [1, 4, 7-9, 17, 18, 20, 21, 26].

Тема 11. Діагностика економічної культури підприємства

1.Економічна культура, як система цінностей підприємства.

2.Культурологічна діагностика.

3.Економічна культура підприємства.

4.Обгрунтованість управлінських рішень.

Рекомендована література: [4, 7-9].

5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Розділ 1. Діагностика становища підприємства в конкурентному середовищі

Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства

1.Визначення товарних меж ринків.

2. Визначення географічних меж ринків.

3. Визначення взаємозамінності товарів.

4. Діагностика стану конкурентного середовища на товарному ринку.

5. Джерела інформації для проведення діагностики конкурентного середовища.

Рекомендована література: [2, 4, 6-9, 15, 22].

Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства

1. Поняття конкурентоспроможності підприємства.

2. Побудова карти стратегічних груп.

3. Рейтингова оцінка конкурентоспроможності підприємства.

4. Порівняльна оцінка конкурентоспроможності підприємств-конкурентів.

5. Конкурентний потенціал компанії.

Рекомендована література: [4, 6-9, 12, 23, 25, 26].

Тема 5. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства

1. Поняття конкурентоспроможності продукції.

2. Визначення обсягів ринку товару.

3. Визначення конкурентоспроможності продукції за методом співставлення корисного ефекту з кращім зразком.

4. Оцінка конкурентоспроможності продукції за методом порівняння корисного ефекту та сукупних витрат протягом строку служби.

5. Метод 1111-5555.

6. Експертна оцінка конкурентоспроможності продукції з врахуванням вагомості факторів.

Рекомендована література: [4, 5-9, 25].

Розділ ІІ. Діагностика внутрішнього потенціалу підприємства

Тема 6. Діагностика майна і ринкова ціна підприємства

1.Поняття оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

2.Оцінка вартості майна підприємства.

3. Оцінка земельної ділянки та будівель.

4. Оцінка машин і обладнання.

5. Оцінка нематеріальних активів.

6. Методи оцінки знаків для товарів та послуг.

7. Методи оцінки комп'ютерних програм.

8. Визначення ринкової ціни підприємства.

Рекомендована література: [3, 4, 7-9, 11, 12, 19].

Тема 8. Діагностика виробничого потенціалу підприємства

1. Поняття потенціалу підприємства та підходів до його визначення .

2. Діагностика потенціалу підприємства як вартості бізнесу.

3. Діагностика потенціалу підприємства як вартості ділової репутації.

4. Оцінка техніко-організаційного рівня підприємства.

Рекомендована література: [3, 4, 7-9, 11, 19].

Тема 9. Фінансова діагностика

1.Методи фінансового аналізу.

2.Структура балансу підприємства.

3.Експрес-аналіз балансу.

4.Показники платоспроможності підприємства.

5.Показники фінансової стійкості підприємства.

6.Показники ділової активності підприємства.

5. Показники рентабельності.

Рекомендована література: [1, 4, 7-9, 13 14, 16, 20, 21].

Тема 10. Діагностика економічної безпеки підприємства

1. Сутність економічної безпеки підприємства.

2. Ризики при здісненні підприємницької діяльності.

3. Методи діагностики неплатоспроможності та банкрутства.

4. Поточна, критична та надкритична неплатоспроможність.

5. Ознаки неплатоспроможності за показниками фінансового стану.

6. Економічний зміст показника Z-рахунок Є. Альтмана.

Рекомендована література: [1, 4, 7-9, 17, 18, 20, 21, 26].

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 • Библиотека Луки Бомануара — http://www.bomanuar.ru/ 25 страница
 • Виділення об’єктів на Робочому столі чи у будь-якій папці
 • О районном фестивале школьной Лиги
 • МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 58 страница
 • CZEPIEC
 • ХОРС. СИМАРГЛ.
 • Личный листок по учету кадров
 • Глава 28. Консервація земель
 • Раковый корпус носил и номер тринадцать. Павел Николаевич Русанов никогда не был и не мог быть суеверен, но что-то опустилось в нём, когда в направлении ему написали: "тринадцатый корпус". 27 страница
 • Физика пәнінен 2014-2015 оқу жылына арналған тест сұрақтары мен тапсырмалары 1 страница
 • Трудограма професії тураніматора.
 • лава 19. ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД ВНУТРЕННОСТЯМИ
 • Виды современных организационных форм обучения
 • Проекты Александра Башина (2005-2008гг)
 • Понятие и показатели безработицы
 • ЧАСТЬ I ТЕЛО И КРОВЬ 10 страница
 • Анализ затрат конкурентов
 • Суммарная площадь сечений всех циклонных элементов
 • Магнитное поле и его характеристики
 • Предметы совместного ведения Российской Федерации и её субъектов.