Вступні випробування на денну форму навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

8.1.1. Прийом до Училища здійснюється за конкурсом на підставі результатів вступного екзамену з оцінки рівня фізичної підготовки.

Вступний екзамен з фізичної підготовки є обов’язковим для вступників, які вступають на перший курс денної форми навчання за державним замовленням.

Вступники, які вступають на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, вступне випробування з оцінки рівня фізичної підготовки не складають.

8.1.2. Конкурсний бал вступників на навчання за державним замовленням обчислюється шляхом додавання середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за вступний екзамен з фізичної підготовки. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

Конкурсний бал вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб визначається середнім балом документа про повну загальну середню освіту.

Середній бал документа про повну загальну середню освіту, обчислений за 12-бальною шкалою, переводиться у 200-бальну шкалу (за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, приведеною в додатку 3 до цих Правил).

8.1.3. До випробування з оцінки рівня фізичної підготовки вступник допускається тільки після остаточного висновку тимчасово діючої лікарсько-експертної комісії при Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.

За підсумками вступного екзамену з фізичної підготовки вступнику виставляється результат та кількість балів згідно з нормативами виконання вправ з фізичної підготовки, які оголошуються вступнику в день складання випробування.

Загальний бал вступного екзамену з фізичної підготовки вступника розраховується як середнє арифметичне балів за виконання трьох вправ (додаток 2).

Якщо це число не є цілим, то кінцеве значення обчислюється шляхом округлення до цілого. При цьому якщо дробова частина не перевищує 0,50 бала, то число округлюється до меншого цілого, а якщо становить 0,51 бала та вище - до більшого цілого.

Якщо хоча б за одну вправу отримано 99 балів і менше, то вступний екзамен з фізичної підготовки вважається не складеним.

Перескладання вступного екзамену з фізичної підготовки не дозволяється.

Вступники, які не склали вступний екзамен з фізичної підготовки або не з’явилися на нього у визначений графіком час без поважних причин, до участі в конкурсному відборі не допускаються.

У разі наявності поважних причин, які підтверджені документально, вступники за рішенням відбіркової комісії Училища можуть бути допущені до складання пропущеного вступного екзамену лише в межах встановлених строків його проведення.

8.1.4. Звільняються від вступного екзамену з фізичної підготовки, з виставленням в екзаменаційній відомості 200 балів, особи, які мають спортивні звання майстра спорту, майстра спорту міжнародного класу та заслуженого майстра спорту з усіх видів єдиноборств, багатоборств, важкої і легкої атлетики, військово-прикладних та службово-прикладних видів спорту.

 • Порядок расчета. 1. Начальная относительная мольная концентрация поглощаемого ком­понента газовой
 • Рецепты благовоний
 • Аннотация: Эта книга о финансовых познаниях. Богатые люди много лет назад освоили некоторые основные принципы, которые обеспечивают им свободный и независимый образ жизни, в то время как другие люди 11 страница
 • Падение ангелов и их наказание; предреченный Потоп.
 • Изготовление лука в домашних условиях
 • Таньяна Симонова
 • Глава 12. Фаяв подошла к адмиралу Клоскину.
 • Вопрос. Теории содежржательной тотивации Маслоу, Клейтон Альдерфер
 • Характеристики социальной рекламы
 • ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ УЧАСТИЕ
 • Комментарий. Наверное, самое сложное в этой технике -- научиться входить в сон на 3-м этапе
 • ПРОДУКЦИЯ, ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
 • Гармония Божественного творения 8 страница
 • Начало трансформации традиционной структуры
 • С чего всё начиналось. Несмотря на то что Мэнджер, где я родилась в 1966 году, называли районом садов
 • РАБОТАЮЩИХ У РАБОТОДАТЕЛЕЙ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
 • Глава 17. "Последний из Магикян"
 • Керування проектом
 • Перекрестки
 • Десятый секрет. Сила любви.