Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 4 квартал 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ( 31438 ) ( 30088 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий: прибуток
Валовий: збиток ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати ( 8656 ) ( 9166 )
Витрати на збут ( 35026 ) ( 33556 )
Інші операційні витрати ( 1561 ) ( 1309 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток ( 1305 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати ( 30 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати ( 0 ) ( 52 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток
Фінансовий результат до оподаткування: збиток ( 1276 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат: прибуток
Чистий фінансовий результат: збиток ( 2396 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Примітки Вiдповiдно до ст.13 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" ПрАТ «ЗКУ» складено наступнi форми фiнансової звiтностi: -Баланс (Звiт про фiнансовий стан); -Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд). Iншi форми фiнансової звiтностi за пiдсумками 4 кварталу 2013р. пiдприємством не готуються i не надаються до Державних органiв статистики.
Керівник Меткий Вадим Васильович
Головний бухгалтер Зарва Вiкторiя Вiталiївна

 • Перечень документов для оформления займа на вторичный рынок
 • Анненкова Ирина Олеговна 4 страница
 • TEST: To Do mix
 • Пресса сходит с ума
 • Психологическая антропология 4 страница
 • Несколько священных коров
 • Механическая модель физической молекулы
 • Глава 18 Лечение боли
 • Публічна обіцянка винагороди
 • Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
 • Мальчик-Тень
 • ГРИПП_____________________________________________. исследованию гриппозных вакцин, он обвинил родное Отделение био- стандартов (DBS) при
 • Стабилизация автомобиля при заносе
 • Критерии оценки работ.
 • Иллюзии зрения
 • Реформатская Церковь
 • Программа выбора
 • Портрет с гранатом
 • Этапы и особенности развития психологической науки
 • И.К. Айвазовский. Десант у Субаши