ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДУЛІВ

Змістовий теоретичний модуль – це виклад змісту навчальної дисципліни у формі лекцій.

Змістовий практичний модуль – це проведення семінарських та практичних занять з рейтинговою оцінкою знань студентів.

Модуль самостійної роботи студентів - це самостійне виконання студентами системи завдань, які спрямовані на поглиблення вивчення змісту матеріалу відповідної теми навчальної дисципліни. Самостійна робота студентів передбачає індивідуальне засвоєння матеріалу, який дається у формі лекційних занять, а також матеріалу, який опрацьовується у формі семінарських занять за рекомендованою літературою. Формами контролю засвоєння матеріалу шляхом самопідготовки є співбесіда, реферативні повідомлення, контрольні роботи.

З метою більш глибокого вивчення важливих та складних для засвоєння питань, пропонується підготовка рефератів з тем, вказаних окремо до кожного заняття. До семінарських занять доцільно готувати реферативні повідомлення, користуючись додатковим переліком літератури. Реферати повинні готуватись з врахуванням вимог що ставляться до студентських наукових робіт. Обсяг 7-10 друкованих сторінок; структура – план, текст, список літератури (щонайменше п’ять джерел). Реферати оцінюються викладачем, а найбільш вдалі заслуховуються під час проведення семінарських занять.

Модуль індивідуальної роботи студентів з викладачем – це система консультацій та індивідуальної роботи викладача, яка спрямована на надання науково – методичної допомоги студентам при виконанні ними завдань самостійної роботи, а також перевірка й рейтингова оцінка виконаних студентами завдань.

Контрольно-оцінювальний модуль – це організація модульного та підсумкового контролю з вивчення навчальної дисципліни. Вона передбачає підведення підсумків рейтингових оцінок успішності студента за практичний модуль, модуль самостійної роботи, модуль індивідуальної роботи з викладачем й підсумковий тестовий контроль знань за замістом програм модулів.

Важливою умовою вивчення навчальної дисципліни є перевірка набутих студентами знань і вмінь. З метою формування у майбутніх фахівців особистої відповідальності за здобуття знань з дисципліни, стимулювання й заохочення повсякденної систематичної роботи студентів, підвищення самостійності в навчанні, забезпечення об’єктивності оцінки знань та зменшення випадковості у підсумковій оцінці запроваджується рейтингова система оцінки знань студентів.

Рейтинг – це комплексний показник успішності студента при вивченні дисципліни. Навчальні досягнення студента оцінюються кількісно у балах. Це числовий показник якості його роботи порівняно з максимально можливою кількістю балів та з успіхами однокурсників.

Алгоритм запровадження цієї системи при вивченні дисципліни такий:

- рейтингова оцінка за опанування студентом програмового змісту дисципліни встановлюється за сумою балів за всі модулі;

- при вивченні кожного модуля програми навчальної дисципліни, відповідною кількістю балів оцінюється виконання студентом завдань змістового практичного модуля, модуля самостійної роботи студентів, виконання тесту;- максимальна кількість балів за вивчення дисципліни відповідно розподілу годин вивчення дисципліні 100 балів

Загальний обсяг годин для вивчення дисципліни складає 180 годин.

Завершується вивчення дисципліни складанням екзамену.


Розподіл годин вивчення дисципліни за тематичним планом

ТЕМи Кількість годин відведених на:
Аудиторна робота : СРС
Лекції Семінарські заняття
Змістовий модуль 1
Тема 1. Поняття і система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів.
Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України
Тема 3. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
Тема 4. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднання громадян
Тема 5. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Усього годин за модуль
Змістовий модуль 2
Тема 6. Злочини проти життя та здоров’я особи
Тема 7. Злочини проти волі, честі та гідності особи
Тема 8. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Тема 9. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
Тема 10. Злочини проти безпеки виробництва
111. Тема 11. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Усього годин за модуль
Загальна кількість годин за модулі 1-2
Максимальна кількість балів - 100 Форма контролю – 2 МКР - ЗАЛІК
Змістовий модуль 3
112. Тема 12. Злочини проти громадського порядку та моральності
113. Тема 13. Злочини проти громадської безпеки
114. Тема 14. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
115. Тема 15. Злочини проти правосуддя
Усього годин за модуль
Змістовий модуль 4
116. Тема 16. Злочини проти власності
117. Тема 17. Злочини у сфері господарської діяльності
118. Тема 18. Злочини проти довкілля Тема 19. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
119. Тема 20. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
120. Тема 21. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
Усього годин за модуль
Загальна кількість годин за модулі 3-4
Максимальна кількість балів -100 Форма контролю – 2 МКР
Загальна кількість годин вивчання дисципліни - 180 Форма контролю - ЕКЗАМЕН


 • ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. УЧЕНИЕ 6 страница
 • Asha-ji. Грязные мысли - черновик писателя © Кошек не любит только тот
 • Транспортная экспедиция
 • ЕСЛИ ЗА НАЛОГОВОГО АГЕНТА ДЕЙСТВУЕТ
 • ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ В ФАНСКИЕ ГОРЫ
 • МЕЖБРОВНАЯ ЧАКРА
 • Ручкання
 • БИЛЕТ № 19
 • Порядок работы ревизионной комиссии
 • Раннее детство: автономия / стыд и сомнение.
 • Исторические данные. Согласно Британской энциклопедии, «вплоть до XIX века источником сведений об Ассирии и
 • ВОСПОМИНАНИЕ
 • По материалам Сергея Мышляева 6 страница
 • РИТМЫ БЛАГОДАТИ
 • Конституционно-правовые отношения, их субъекты и объекты.
 • ДАЛЬНЕЙШАЯ КОНКРЕТИЗАЦИЯ. То, каким образом лидер действует в трудных жизненных обстоятельствах
 • По функциональному предназначению, целям исследования знания делятся на
 • Ирвин Ялом. Шопенгауэр как лекарство 6 страница
 • Заземление, осознание хары и фокусировка
 • Кому Его правда близка и ясна.