Майнові методи оцінки вартості бізнесу

Майновий підхід до оцінки вартості бізнесу заснований на визначенні суми витрат ресурсів на його відтворення або заміщення з урахуванням факторів фізичного та морального зносу. Цей підхід найбільш ефективний, коли покупець збирається порівняти витрати на придбання бізнесу з витратами на створення аналогічного підприємства.

Даний підхід представлений двома основними методами:

- методом вартості чистих активів;

- методом ліквідаційної вартості.

Сферами застосування методу чистих активів є:

а) оцінка підприємств, основна діяльність яких спрямована на досягнення соціального ефекту;

б) купівля-продаж підприємств зі значною часткою матеріальних і фінансових активів у структурі майна;

в) страхування, оподатковування майна підприємства;

г) підвищення ефективності поточного управління підприємством;

д) визначення кредитоспроможності;

є) оцінка вартості нового підприємства, яке не має історії господарської діяльності.

Сутність методу складається у визначенні різниці між сумами вартості всіх активів підприємства та всіх зобов'язань. Базова формула для розрахунку чистих активів має вид:

ЧА = А - 3, (12.12)

де ЧА - вартість чистих активів підприємства;

А - сума всіх активів;

З - сума всіх зобов'язань.

Відповідно до діючої методики оцінки вартості майна вихідна формула трансформується таким чином:

ЧА = (Н + О + М) - (В + Д + П), (12.13)

де Н - вартість необоротних активів;

О - вартість оборотних активів;

М - вартість витрат майбутнього періоду;

В - вартість забезпечення наступних витрат і платежів;

Д - вартість довгострокових зобов'язань;

П - вартість поточних зобов'язань.

Слід зазначити, що такий підхід доцільний тільки у випадку визначення нижньої межі можливої ціни підприємства, тому що припускає бухгалтерську оцінку величини майна підприємства, що рідко збігається з ринковими оцінками.

Коригування статей балансу з метою оцінки вартості підприємства ведеться у двох напрямках:

- інфляційне коригування;

- нормалізація бухгалтерської звітності.

Алгоритм перерахування статей балансу в поточні ціни включає наступну послідовність операцій:

1. Визначення залишкової відновлювальної вартості основних засобів і нематеріальних активів.

2. Визначення фактичної поточної вартості незавершених капітальних вкладень.

3. Аналіз та оцінка довгострокових і короткострокових фінансових вкладень з погляду їхнього котирування на фондовому ринку

4. Аналіз та оцінка запасів за ринковою вартістю.

5. Аналіз та оцінка дебіторської заборгованості з погляду реальності її до погашення.

6. Аналіз та визначення поточної вартості зобов'язань, наявних у підприємства.

Ця методика розрахунку вартості підприємств відповідає Міжнародним принципам бухгалтерського обліку і є найбільш поширеною у вітчизняній практиці визначення вартості чистих активів акціонерних товариств.

Ліквідаційна вартість являє собою чисту грошову суму, яку власник підприємства може одержати від ліквідації підприємства, роздільному розпродажу його активів і після розрахунків з усіма кредиторами.

Оцінка ліквідаційної вартості знаходить застосування в наступних ситуаціях:- у випадку банкрутства та ліквідації підприємства;

- з метою проведення санації підприємства;

- у випадку фінансування реорганізації підприємства або фінансування підприємства боржника;

- з метою розробки плану погашення заборгованості підприємства, яке опинилося під загрозою банкрутства;

- для проведення експертизи заявок на купівлю підприємства боржника;

- з метою аналізу та виявлення можливості виділення окремих виробничих потужностей підприємства в економічно самостійні організації.

Ліквідаційна вартість підрозділяється на три види [9]:

1) упорядкована ліквідаційна вартість. Розпродаж активів підприємства здійснюється протягом періоду часу, достатнього для того, щоб можна було одержати високі ціни за активи, що виставляються до продажу. Для найменш ліквідної нерухомості підприємства цей період складає близько двох років;

2) примусова ліквідаційна вартість. Активи розпродаються настільки швидко, наскільки це можливо, часто одночасно і на одному аукціоні;

3) ліквідаційна вартість припинення існування активів підприємства. У такому випадку активи підприємства не розпродаються, а списуються та знищуються, а на даному місці будується нове підприємство, що забезпечить за прогнозами значний економічний або соціальний ефект. За таких умов вартість підприємства є негативною величиною, тому що здійснюються певні витрати на ліквідацію активів підприємства.

 • ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
 • Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и коэффициент кавернозности пластов
 • Диалекты
 • Глава 24. Падение
 • Неувязка
 • Об организации работы по паспортизации опасных отходов
 • XI ВЛАСТЬ ЮНОЙ ДЕВУШКИ
 • Ума-то палата, да не покрыта (да г\'ола, т. е. беден).
 • Потоки международной миграции и их характеристики
 • ID3 OTENC@WXXX[1]TCOPTIT2­Mama Said Knock You Out (1991)TRCK 10TYER1991TPUBDef 284 страница
 • История об Исааке и Ревекке
 • серия «Раскаленная вселенная» 8 страница
 • ЗАДАЧА 67
 • Christmas Angels by P.Z. Mann
 • ТЕКСТ 1. Чистое преданное служение: перемена в сердце
 • Местное управление. Статья 127. Местные административные органы являются общественными юридическими
 • Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2004 г. N 5859 5 страница
 • Vocabulary. Module 1 Leisure activitiesEntertainmentSpending free time
 • Разрешите дело по существу. 7. В Министерство юстиции РФ на государственную регистрацию поступило постановление
 • Вечный Завет