1«Экономика» термині білдіреді? 6 страница

50АҚШ экономисі Пол Самуэлсонның пікірінше «нарықтың, әміршіліктің және

дәстүрдің элементі бар экономика» қандай экономикалық жүйеге жатады?

+Bаралас

51Қоғамдық еңбек бөлінісі мен өндірушілердің меншік иесі ретінде оқшаулануы қандай шаруашылықтың пайда болу шарттары болып табылады?

+Aтауарлы

52Рынок шаруашылығының негізгі субъектілері болып табылатындар:

+Dүй шаруашылығы, бизнес және үкімет

53Рыноктық экономика жағдайында тауар өндірушілер арасындағы байланыстардың

негізгі нысаны болып табылатындар:

+Aшарттар жүйесі

54Нарықтың артықшылығына жатпайтындар:

+Bнарық тек ақшасы бар адамдардың ғана қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған

55Сұраныс заңы көрсетеді:

+Dсұраныс көлемінің тауар бағасынан кері тәуелділігін

56Тауар мен қызмет рыногы тепе-теңдік жағдайда болады, егер:

+Cсұраныс көлеміне ұсыныс көлемі тең болса

57Төмендегі көрсетілгендердің қайсысы қоғамдық игілік болып табылмайды:

+Aэлектроэнергия

58Дж. Кейнстің теориясының ізбасарларының көзқарастары бойынша экономикалық жүйенің қайсысы неғұрлым тиімді?

+Bаралас экономика

59Егер, қаламның бағасы өссе, онда бұл - :

+Aқалам ұсынысының көлемі өседі

60Сұранымға әсер ететін бағадан тыс фактор:

+Cинфляциялық күту

61Қоғамның көзқарасы тұрғысынан бәсеке – бұл:

+Aэкономикалық билікті бөлшектеп, оны

62Капитал айналымының жылдамдығы – бұл:

+Bжыл ішінде жүргізілген ресурстар айналымының саны

63Кәсіпорынның ұдайы өндірісі кезеңіндегі тұйық жұмыс істейтін, құндық нысандағы

инвестициялық ресурстар, былай аталады:

+Dөндіріс қорлары

64Негізгі капиталдың моральдық тозуы мынаған байланысты:

+Eеңбектің жаңа жабдығымен салыстырғанда, оның құнының төмендеуімен

65Жеке бір акт ретінде емес, ұдайы қайталанып отыратын процесс ретінде анықталатын капиталдың шеңбер айналымы аталады…

+Aайналым

66Маркстің ілімі бойынша пайда - бұл...

+Aқосымша құнның өзгерген формасы

67Табыстар бойынша ЖҰӨ өзіне баптарды қосады:+Aеңбекақы, рента, пайыз, пайда

68Атаулы құндағы ЖҰӨ - бұл:

+Dағымдағы бағадағы ЖҰӨ

69Ұлттық шоттар жүйесі үшін сипатты емес:

+Eматериалдық өндіріс саласындағы еңбек нәтижесі ретіндегі «өнім» түсінігі

70Постиндустриялдық экономиканың жалпы ұлттық өнімінде (ЖҰӨ) ... басым болады:

+Aқызмет көрсету салаларының өнімдері

71Жиынтықты ұсыныс қисығы көрсетеді:

+Cбаға деңгейі мен ұлттық өндіріс көлемінің арасындағы оң тәуелділікті

72Макроэкономикалық тепе - теңдік:

+Cұлттық экономикағы жалпы тепе - теңдік

73Экономикалық кезеңді басты жағдайда ішкі фактордың болуымен түсіндіреді:

+Aинтеральды теориялар

74Кондратьевтің «ұзын толқындары» мыналарға байланысты:

+Bжаңа технологияның пайда болуы

75Кезеңдерді реттеудің неокейнсиандық бағыты үшін сипатты емес:

+Dбөлек фирмалардың қызметіне ынталандыру жасау

76Филлипс қисығы төмендегі мен ... инфляция деңгейі арасындағы байланысты бекітеді:

+Cжұмыссыздық деңгейі мен

77Жұмыскерлердің аймақтық, кәсіптік және жасы ұлғайғандыққа орай орнын ауыстыруына байланысты:

+Cуақытша жұмыссыздық

78Балансталған инфляция:

+Dәр түрлі таурлардың бағасы басқаларға қатынасы бойынша тұрақты үйлесімде өзгергенде

79 Ағылшын экономисті Джон Мейнард Кейнстің ұсынған теориясы:

+Cреттелетін нарық

80Техникалық жаңартпаларды енгізу қол өнерімен айналысатын жұмысшылардың 30 пайызының қысқартылуына әкеп соқты. Осы кезде пайда болған жұмыссыздық

төмендегі нысанға тән:

+Cтехнологиялық жұмыссыздық

81Табиғи жұмыссыздықтың деңгейі мынаны құрайды:

+E5-7 пайыз

82Инфляция көрінеді:

+Dбағаның жалпы деңгейінің көтерілуінде

83Экономикалық өсу төмендегідейкөрсетілуі мүмкін: +Eөндірістік мүмкіндіктердің қисығының оңға жылжуымен

84Экономикалық өсудің жағымды нәтижелеріне енетіндері

+Aөндірісті механикаландыру және автоматтандыру

85Материалдық игіліктердің және тұрғындардың қарапайым ұдайы өндіріске көшуін ұсынады:

+D«нөлдік экономикалық өсудің» тұжырымдамасы

86Мемлекеттік бюджетте тапшылық болады, егер:

+Aмемлекеттік шығын табыстан көп болса

87Үкімет шығындарының өзгерістеріне Таза Ұлттық Өнім өзгерістерінің қатынасы - бұл:

+Dмемлекет шығындарынң мультипликаторы

88Баға туралы ақпараттарды іздеуге кеткен шығындар мынаған жатады:

+Cтрансакциялық шығындарға

89 ТҰсатылмайтын кредиттік қаржының жүйесі сипаттамайды:

+Bметалл ақшаның басымдық жағдайын

90 ТАқша сұранысы басқа да қаржылық активтерді сатып алу құралы ретінде ақшаның мына қызметімен байланысты:

+ Dжинақтау құралы

91 ТМ1 мыналарды өзіне қосады:

+Aметалл, қағаз қолма-қол ақшалар және чектік салым

92 ТТікелей салықтарға жатады:

+Aкәсіпорынның табысына салынатын салық

93 ТМемлекеттің қызметіне жатпайтындары:

+Eтрансакциялы шығындарды барынша көбейту

94 ТҚаржы жүйесінің маңызды құрамына қатысты емес:

+Cқаржылық құрылым элементтерінің жүйесі

95 ТАқшаның қай қызметінен ақшаға сұраныс туындайды:

+ Aайналым құралы және байлықты сақтау құралы96 ТБанк ресурстары мыналардың есебінен қалыптасады:

+Aөзінің және тартылған қаржылардан

97 ТҚаржы жүйесіне кіретіндер:

+ Bмемлекеттің валюталық резерві

98 ТСалық салу қағидаларына қосуға болмайды:

+ Cсалық салмағы салық төлеушінің экономикалық белсенділігін төмендетуі тиіс

99 ТКапиталға пайшылық немесе жарналық үлес қосқаны туралы білдіретін бағалы қағаз – бұл:

+Cакция

100 ТДефляция - бұл:

+ Bақша айналысын тұрақтандырудың әдісі

101ТЖанама салықтарға жатады:

+Dқосымша құнға салық

102 ТТабысқа салынған салық қайда түседі?

+Bжергілікті бюджетке

103 ТСинтез әдісі қалай анықталады?

+Aэлементтерді бір органикалық тұтастыққа біріктірумен

104 ТҒылыми айналымға ең бірінші «Экономия» терминін ұсынған:

+BАристотель

105 ТТөмендегі айтылғандардың қайсысы дұрыс:

+Cэкономикалық заңдар адамдардың қалауына байланысты емес, өз бетінше болады

106 ТАуыл шаруашылығы ұлт байлығының көзі деп санайды...

+ Eфизиократтар

107 ТЕгер табыстың өсуіне орай, салықтық қойылымның да көлемі өссе, онда салық ... деп саналады

+Aпрогрессивтік

108 ТӨндіріс процесінде капитал...ретінде

+Aөндіріс құралдары

109 ТҚайта өндірудің жай түрі - бұл:

+Cжылдан-жылға өзгермейтін көлемде өндірістің жаңа қосылып отыратын үдерісі

110 ТЭкономикалық теориядағы өндірістің негізгі факторлары:

+Aеңбек, жер, капитал, кәсіпкерлікке қабілеттілік

111 ТМатериалдық және материалдық емес игіліктерді жасау және адамдардың өмір сүруіне, дамуына қажетті процес, бұл...

+Bөндіріс

112 ТТөмендегілердің қайсысы өндірістік қатынастарға сәйкес:

+Aөндіріс, бөлу, айырбас және бөлу процестеріндегі адамдар арасындағы қатынастар

113 ТӨндіргіш күштер болып табылмайды:

+Cтұтыну заттары

114 ТБірінші кезекте қоғамның әлеуметтік – экономикалық қатынастары қалай сипатталады?

+Bайырбастау

115 ТАлғашқы қоғамдық еңбек бөлінісі:

+Cжер игеру мен мал бағу қызметінің ерекше түріне жекеленуі

116 ТОсы заңға сәйкес, тауарларды өндіру мен айырбас қоғамға қажетті еңбек жұмсалымы негізінде жүргізіледі

+Cқұн заңы

117 ТТек алтын ғана ақшаның осы қызметін орындай алады:

+Eәлем ақшасы

118 ТТөмендегілердің арасында тауар болып табылатыны:

+Dайырбастауға арналған еңбек өнімі

119 ТАбстракті еңбектің тауар құнын құрауын былай сипаттауға болады...

+Aеңбектің нақты нысандарына қатысы жоқ, жалпы еңбек

120 ТБелгілі – бір сандық пропорцияда тауардың басқа бір тауарға айырбасталу қабілеті – бұл...

+Dайырбас құны

121 ТҚай жылы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы «ТЕҢГЕ» енгізілді.

+D1993 ж

122 ТИелену құқығы – бұл:

+Dзатқа тұлғалық бақылау құқығы

123 ТТабысқа құқық – бұл:

+Cигіліктерді пайдалану нәтижесіне ие болу құқығы

124 ТМуниципалдық – бұл… меншік.

+Bмемлекеттік

125 ТМемлекеттің шығындарының жылдық жоспары және оларды қаржылық қамтудың табыс көздері былай аталады:

+Dмемлекеттік бюджет

126 ТМемлекеттік меншік Қазақстанда... болып бөлінеді...

+Bреспубликалық, муниципалдық

127 ТКәсіпорынның міндеттері бойынша, оның қатысушылары іске салынған жарналарымен ғана емес, өздерінің барлық мүліктерімен бір ауыздан жауап беретін, әріптестік нысаны - бұл:

+Dтолық серіктестік

128 ТІрі кәсіпорынның артықшылығы болып табылмайды:

+Cнарықтық жағдайлардың өзгерістеріне тез әсерлену мен үлкен икемділік

129 ТӘдеттегі акциялардың ерекшеліктері мынада...

+Bалынған пайдаларға үйлесімді дивиденд алып келуі мүмкін

130 ТБизнестің ұжымдық нысанымен салыстырғанда жеке кәсіпкерліктің артықшылығы келесіде:

+Dқұрудың да, жабудың да қарапайымдылығы, салықтық жеңілдіктер, бизнестегі тәуелсіздік пен толық қожайындылық

131 ТМенеджмент – бұл...

+Aбасқару түрі

132Заңды тұлғалық құқы бар дербес шаруашылық субъектісі немесе тауар өндіруші ретіндегі қоғамдық еңбек бөлінісінің алғашқы буыны – бұл...

+Dкәсіпорын

133Өндіргіш күштер және өндірістік қатынастар құрайды...

+Bөндіріс тәсілдерін

134Тұрақтыға қандай шығындар жатады?

+Aөнім шығарылмаған уақытта да фирманың көтеретін шығындары

135Келесі бекітілгендердің қайсысы дұрыс?

+Aбухгалтерлік табыс алынған анық емес шығындар экономикалық пайдаға тең

136Фирманың келесідей өндіру жағдайында, ол экономикалық тепе-теңдікке қол жеткізеді:

+Aең жоғарғы пайда алғанда

137Бағаны сәйкесінше өнім санына көбейту жолымен анықталатын фирма табысы, … деп аталады.

+Dжалпы

138Жер нарығының, оның ұсыныстарына қатынасы:

+Dабсолютті икемсіз

139Еңбекақы көлеміне әсер етпейді:

+Cқызметкердің меншігі

140Экономикалық мәселелер кейде нарықпен, кейде мемлекетпен шешілген кезде, онда экономика:

+Bаралас

141«Экономикалық жүйе» түсінігінің дұрыс анықтамасын таңдаңдар:

+Aбелгілі біртұтастықты құрайтын, экономикалық элементтердің өзара байланысының жиынтығы

142Социалистік экономиканың ең маңызды ерекшелік белгілеріне жатпайтыны:

+Cменшік нысанының көптүрлілігі

143Әкімшіл - әміршіл экономиканы қалай сипаттауға болады?

+Aкапитал салуды және ресурстарды

144Қоғамдық дамуды зерттеуге формациялық көзқарас негізінде не жатыр?

+Aматериалдық игіліктер өндірісінің әдісі

145Дайын өнімнің құны 3 бөліктен құралады:

+AW = C+V+m

146Постиндустриялдық экономиканың жалпы ұлттық өнімінде (ЖҰӨ) ... басым болады:

+Aқызмет көрсету салаларының өнімдері

147Тауарлық өндіріс нені сипаттайды?

+Aеңбекті бөлу мен шаруашылықтың ашықтығы

148Алғашқы қоғамның өндірістік қатынастарын не сипаттайды:

+Aөндіріс құралдарын бірге иелену мен пайдалану

149 «Өркениет» термині пайдаланылмайды:

+Eқоғамның таптық құрылымын бағалау үшін

150Қоғамда қалыптасқан мүліктік қатынастар мен ұйымдық нысандар негізінде орын алатын экономикалық процестер жиынтығы, бұл экономикалық...

+Aжүйелер

151Рынок экономикасында «қалай өндіру» мәселесі шешіледі:

+Aөндірушілердің пайда табуға ұмтылысы арқылы, және соған орай, өндіріс шығындарын

(ұстанымын) барынша азайту

152 Несие ақшаларының қай түрі ЭЕМ‑ді қолданумен байланысты:

+Bэлектронды ақша

153 ТЕркін кәсіпкерлік жүйесі, бұл - :

+A заңды бизнеспен әркім де айналыса алады

154Сұраныс заңы қарастырады:

+Aтауар бағасы түскенде, жоспарланған сатып алу өседі

155Егер тауарға бір уақытта сұраныс пен ұсыныс өссе, онда көбейетіндер:

+Cсанының тепе-теңдігі

156Бағасыз фактордың ықпалымен сұраныс қисығының қозғалысы болады:

+Cсұраныс көбейген кезде – оңға және сұраныс азайған кезде - солға

157Адам Смит қалыптастырған «алмаз - су» парадоксі мыналардың айырмашылығының қиыншылығынан туындайды:

+Aшекті және жиынтық пайдалылықтан

158 ТТауар мен қызмет рыногы тепе-теңдік жағдайда болады, егер:

+ Cсұраныс көлемі мен ұсыныс көлемі тең болса

159 ТИкемсіз сұраныс тауарына жатады...

+Eэлектр лампасы

160 ТМонопсония - бұл:

+Aрынокта бір сатушының болуы

161 ТНегізгі капиталдың физикалық тозуы мынаған байланысты:

+ Cоның материалдық тозуы және табиғи істен шығуымен

162 ТНегізгі капитал – бұл құны мынада... іске асқан капитал.

+Eқұралдар, машиналар, ғимараттар және құрылыстарда

163 ТӨткен жылы фирма өнімділігі 8 шаршы метр тоқу станогын 200 мың теңгеге сатып алды. Осы жылы сондай өнімділіктегі станокты фирма 100 мың теңгеге сатып алуды ұйғарды. Қандай тозудың әсерімен фирма жаңа станок сатып алуға мәжбүр болды?

+ Cморальдық

164 ТЖҰӨ - нің құрамына қосылатындары:

+Aжергілікті кітап дүкеніндегі жаңа оқу құралының құны

165 ТОсы мемлекеттің аймағында орналасқан, кәсіпорынның ұлттыққа жатпайтынына

қарамастан, елдің барлық экономика аясындағы тауарлар мен қызметтердің барлық көлемінің жиынтықты рыноктық құны - бұл:

+Cжалпы ішкі өнім

166 ТМакроэкономикалық мақсатқа жатпайтындары:

+Dқұқықтық тәртіп

167 ТКеңейтілген қайта өндіруді қалай түсінесіз?

+ Aөндіріс процесінің көбею көлеміндегі жаңартылуы

68 ТШығын бойынша ЖҰӨ-ге кірмейді:

+Eренталық төлемдер

169 ТМультипликатордың әсері мен акселератор қағидасы қандай жағдаймен байланысты?

+Bмультипликатор әсері шығындардың өзгерістері (мысалға инвестициялар) ЖҰӨ деңгейінің одан да үлкен өзгерістерге келуі мүмкін екенін көрсетеді, ал акселератор қағидасы ЖҰӨ деңгейінің өзгерістері, әсіресе оның көтерілуі, таза инвестицияның өсуіне алып келуі мүмкін екенін түсіндіреді

170 ТИнвестициялық шығындардың негізгі түріне мыналар қатысты:

+ Aқорға инвестициялар

171 ТҚоғамдық өнімнің нәтижелерінің жалпылама көрсеткіші:

+Cқоғамдық жиынтық табыс (ҚЖТ)

172 ТОтандық және шетелдік өндіріс факторларын қолданумен елде бір жыл ішінде өндірілген өнімдердің жиынтық сомасы - бұл:

+ Cжалпы ішкі өнім

173 ТТұтынуға шектеулі бейімділік-бұл:

+Bтұтыну шығындарының өсуінің қолда бар табыстың өсу бірлігіне қатынасы

174 ТАртық сұраныстың сомасы мен артық ұсыныстың сомасы барлық қарастырылған рынокта сәйкес келеді. Бұл - заңдылық:

+DЛ.Вальрастікі

175 ТКөтерілу немесе өрлеу кезеңі үшін не сипатты емес?

+ Cинвестицияның қысқаруы

176 ТЖугляр кезеңінің себептері:

+ Eқаржы айналымының аясында, дәлірек айтқанда, несиеде орналасқан

177 Т«Арзан ақша» саясаты мына кезеңде өткізіледі:

+ Bдағдарыс

178 ТОрыс экономисті Н. Кондратьев (1982-1938) қандай экономикалық кезеңнің (циклдың) авторы:

+ B48-55 жылдық «ұзын толқындардың»

179 ТЭкономиканың құлдырауынан жұмыссыз қалған адам, жұмыссыздықтың төмендегі мына түрімен қамтылатын жұмыссыздар санатына қосылады:

+ Bжұмыссыздықтың кезеңдік түрімен

180 ТСұраныс инфляциясы:

+ Bәдетте, жиынтықты сұраныстың ықпалымен дамиды

181 ТНақты ЖҰӨ - нің өсу қарқыны сипаттайды:

+ Cэкономикалық өсуді

182 ТТұтынушы кәрзеңкесі:

+C адамның денсаулығын және оның өмір сүру деңгейін сақтауға қажетті азық – түлік және т.б. тауарлар мен қызметтердің ең аз жинағы

183 Т«Тұрақты экономикалық дамудың» тұжырымдамасына сәйкес, тұрақты даму мынаған бағытталмауы керек:

+Dқоршаған ортаға антропогендік салмақтың көбеюіне

184 ТҚосымша өндіріс факторларын қоспай-ақ ЖҰӨ-нің өсуі, аталады

+ Aтұрақты

185 ТҚаржылық жүйе - бұл:

+Cқаржылық құрылымдық элементтердің өзара байланысты жиынтығы

186 ТЭкономиканы тұрақтандырудағы қазынагерлік саясаттың құралы не болып

табылады:

+Aмемлекеттің шығындарының көбеюі немесе азаюы

187 ТМемлекеттік реттеудің жанама әдістеріне жатады:

+Dқаржылық саясат

188 ТШетел валютасына қатынасы бойынша, ұлттық валютаның бағамының төмендеуі

+Cдевальвация

189 ТОрталық банктің қызметіне жатпайтындар:

+Eұсақ клиенттермен жұмыс істеу

190 ТКредиттік-қаржы саясатының құралдары болып табылмайтындар:

+Dсалық салу

191 ТМемлекет бюджетінің табысына жатпайтындар:

+Eтұрғындарға жәрдемақылар

Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав

 • МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 • Параметры буровых вышек ВЗБТ
 • Локальный Комитет AIESEC Уфа приглашает ФИО, студентку ВУЗ, факультет, на Всероссийский Конгресс AIESEC «Будущие лидеры и инноваторы в экономике России».
 • Свами часто выражал это как “тело спит, а ум бодрствует”.
 • Не говорите со мной так ласково, пока вы не узнаете, кто я такая. Стано-
 • Плечевой сустав имеет
 • Школьников, студентов.
 • Комбинированная шкала
 • Room Descriptions
 • Печеночно-гипогликемические аномалии
 • Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов не предоставляется, если сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, пеней, процентов составляет менее тысяч рублей
 • Физикалық күштенуден кейін.
 • Примечание. [Вещь-в-себе трансцендентального идеализма]
 • ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
 • Инфраструктура
 • Rachel clutched her doll tighter to her chest and stared at the dark thing watching her from the bushes. At least she thought it was watching her. It was hard to tell because the eyes were as dark 23 страница
 • Сенат Соединенной Империи Великопитерии
 • Основные положения практики.
 • Когда машины обретут сознание
 • соединения пассажирских поездов