Тема 13. Витрати на виробництво та реалізацію продукції

Змістовий модуль 4. Ефективність діяльності підприємства

Поточні витрати як комплексний економічний показник. Включення поточних витрат виробництва до собівартості продукції (послуг) (П(С)БУ 9 «Запаси», П(С)БУ 16 «Витрати»). Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками (ступенем однорідності, зв'язком з обсягом виробництва, способом обчислення на одиницю продукції).

Зміст і методика формування статей кошторису виробництва. Розрахунки кошторису виробництва за окремими економічними елементами. Порядок розробки кошторису виробництва залежно від стадії й форми прогнозування

наявності інформації, розміру підприємства. Загальний рівень поточних витрат на виробництво валової, товарної й реалізованої продукції.

Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Об'єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Типовий перелік калькуляційних статей витрат для більшості підприємств різних галузей. Методика обчислення окремих статей калькуляції. Прогнозування собівартості нових виробів.

Обґрунтування й вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах України. Стратегічні напрямки регулювання поточних втрат на підприємствах різних галузей народного господарства. Групи чинників (способів) зниження поточних витрат у розрахунку на одиницю продукції: підвищення технічного рівня виробництва; вдосконалення організації виробництва, праці й управління; збільшення обсягу виробництва та підвищення якості продукції. Визначення впливу окремих техніко-економічпих чинників на зменшення поточних витрат.


ПЛАН

 • Пояснительная записка. История политических и правовых учений изучает возникновение и развитие
 • Матеріально-технічне забезпечення розтину
 • Джайлс, - но в ту минуту это был какойто треск. Я откинул одеяло, - про-
 • Дарданелльская авантюра — атака с моря
 • Тов. КУРБАНАЕВА Б.Г.
 • ЕСЛИ ТЫ СНАРУЖИ, ТАМ И ОСТАВАЙСЯ.
 • Понятие трудовых ресурсов.
 • Ангел на мосту ( + некоторые рассказы) 23 страница
 • ГЛОССАРИЙ 5 страница
 • ОПОРНА СХЕМА ЗАНЯТТЯ
 • Глава 2. Ричард Кемп, лорд Борн, выехал в путь очень рано
 • Сформулируйте решение суда по иску В. Сизова. Дайте ему консультацию о дальнейших действиях.
 • "ХРИСТИАНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ" 2 страница
 • Музична культура і театральне мистецтво України епохи Ренесансу.
 • Трудового договора по требованию работника
 • ОСЕНЬ, ЗИМА 2 страница
 • ПРИЧИНЫ ЭПИЛЕПСИИ
 • Хроника времен культа личности 32 страница
 • Питание и пищевые добавки
 • Глава 4 ДЕЖУРСТВО ПО КУХНЕ