Перелік питань для підсумкового контролю

Підсумковий контроль

Підсумковий контроль знань здійснюється у формі екзамену.

Завданням екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими темами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни.

Перелік питань для підсумкового контролю

1. Становлення і розвиток теорії стратегічного управління. Етапи формування теорії стратегії підприємства.

2. Еволюція поняття “Стратегічне управління”.

3. Стратегічний аспект в управлінні організацією.

4. Роль і необхідність стратегічного управління

5. Поняття стратегії підприємства та їх види.

6. Система стратегічного управління.

7. Класифікація стратегій господарюючих суб’єктів.

8. Сучасні концепції стратегії

9. Суть і принципи стратегічної діяльності підприємства.

10. Ознаки, зміст та перелік типових стратегічних рішень.

11. Складові “стратегічного набору” підприємства та їх взаємозв’язок.

12. Загальні принципи формування стратегії підприємства

13. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління.

14. Умови та засоби досягнення організаційного розвитку.

15. Концепція стратегічного організаційного розвитку.

16. Стратегічна та маркетингова сегментація підприємства.

17. Схема стратегічної сегментації через розмежування та перегрупування. Загальні критерії стратегічної сегментації.

18. Детермінанти успіху підприємства для окремого напряму діяльності.

19. Підходи до аналізу внутрішніх можливостей підприємства.

20. Вихідна інформація для організації дослідження підприємства.

21. Аналіз маркетингової діяльності. Аналіз виробничої діяльності.

22. Аналіз фінансової діяльності. Аналіз персоналу підприємства.

23. Аналіз рівня організаційної культури.

24. Загальна оцінка економічного розвитку підприємства.

25. Структурування зовнішнього середовища підприємства.

26. Методологія аналізу зовнішнього оточення фірми.

27. Позиції зовнішнього аналізу.

28. Підходи до аналізу внутрішнього середовища підприємства.

29. Зміст аналізу внутрішнього середовища підприємства.

30. Методика оцінки стратегічного потенціалу і конкурентного статусу підприємства

31. Метод комплексного стратегічного аналізу середовища підприємства – SWOT-метод.

32. Типи стратегій бізнесу підприємства та їх характеристика.

33. Стратегії вибору цільових сегментів. Додаткові критерії оцінки сегмента ринку.

34. Варіант підвищення адаптаційної ефективності підприємства.

35. Потенційно можливі форми організації зовнішніх зв’язків підприємства.

36. Аналіз стратегії з використанням тривимірного простору.

37. Види організаційних стратегій.

38. Стратегії зниження витрат. Цінові стратегії бізнесу.

39. Стратегічні цільові пріоритети фірми.

40. Роль, значення, сутність і місце мети у стратегічному управлінні.

41. Цілі підприємства. Вимоги до них. Класифікація цілей.

42. Місія, генеральна мета підприємства.

43. Дерево цілей. Методи побудови дерева цілей. Декомпозиція.

44. Технологічні засади побудови “дерева цілей”.

45. Метод забезпечення необхідних умов при побудові “дерева цілей”.46. Етапи процесу планування. Ієрархія цілей підприємства.

47. Процес формування системи цілей.

48. Фактори (умови), які забезпечують досягнення місії.

49. Реалізація стратегії. Корінна реорганізація. Радикальні перетворення.

50. Призначення і функції стратегічного планування.

51. Види і зміст стратегічного плану підприємства. Особливості, переваги і недоліки стратегічного планування

52. Система планів економічної організації. Базовий стратегічний план.

53. Завдання етапу реалізації стратегії.

54. Бюджет. Процес формування бюджету.

55. Підходи до побудови корпоративної стратегії підприємства.

56. Побудова корпоративної стратегії за функціональним підходом (принципом).

57. Побудова корпоративної стратегії за принципом виділення окремих бізнес-аспектів.

58. Зв’язок стратегічних ресурсів зі стратегією.

59. Важливі управлінські складові, що впливають на процес здійснення стратегії.

60. Типові стратегії. Розробка стратегії корпорації.

61. Базові конкурентні стратегії

62. Функції управління. Функціональна стратегія. Мета функціональних стратегій.

63. Маркетингова стратегія. Зміст та завдання.

64. Стратегії розвитку науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт.

65. Виробнича стратегія. Зміст і завдання.

66. Стратегії управління персоналом. Зміст і завдання.

67. Стратегія матеріально-технічного забезпечення. Зміст і завдання.

68. Ділова стратегія фірми. Стратегія лідерства за витратами.

69. Стратегія диференціації. Стратегія оптимальних витрат.

70. Функціональна стратегія. Операційна стратегія.

71. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства. Порядок формування стратегії зовнішнього розвитку підприємства

72. Стратегії горизонтальної та вертикальної інтеграції.

73. Загальна характеристика методів і методики стратегії фірми.

74. Методи комплексного стратегічного аналізу: SWOT, SPASE.

75. Фактори, що впливають на вибір організаційної структури.

76. Приведення організаційної структури у відповідність зі стратегією.

77. Сучасні способи побудови структури управління.

78. Розробка додаткових планів і конкретних орієнтирів, спрямованих на реалізацію стратегії.

79. Пошук кращих методів здійснення стратегії.

80. Стратегічні переходи. Основні ділянки стратегічних змін.

81. Стратегічний облік. Стратегічний контроль.

82. Головна мета стратегічного контролю. Аналіз у системі стратегічного контролю.

83. Побудова системи взаємодії людини й організаційного оточення.

84. Організаційне забезпечення та організаційні відносини.

85. Етапи формування організаційної структури управління стратегічного типу.

86. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу управління. База даних. Блоки інформації.

87. Інформаційно-управлінські системи. База стратегічних даних, її характеристика. Мета інформаційно-аналітичного управління.

88. Сучасний стан стратегічного управління в Україні.

89. Перспективи розвитку стратегічного управління в Україні.

 • Продовження додатку К. Плата за використання земельної ділянки
 • Дистиллятор "Мощь"
 • Особенности проблем, возникающих на российских предприятиях
 • УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20 страница
 • Модель вычислителя
 • Формирование тарифной системы в сельскохозяйственных организациях
 • 12 страница. — Гости уже здесь, — сообщил я бодро
 • К оформлению результатов
 • Любовные переживания
 • от 20 ноября 2012 года № 208980-3
 • Реализация закупок
 • Могучая сила ординарной работы
 • Тема 5. Докази і доказування в кримінальному провадженні
 • Требуется построить плоскость, параллельную плоскости боковой грани АВС (α1, α 2) и проходящую через вершину пирамиды D.
 • Документация, создаваемая в процессе разработки программных средств.
 • Глава вторая ЗЕМНАЯ СИЛА ЖИЗНИ 2 страница
 • Обратная связь. вместо эпилога
 • СВЯЗАННЫЕ С РАСТОРЖЕНИЕМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
 • РЕКЛАМА КАК СИСТЕМА
 • Профессионального образования