І. Загальні положення

1. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (далі — Методичні рекомендації) розроблені відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV та на основі націоначьних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі — ПБО), затверджених наказами Міністерства фінансів України.

2. Методичні рекомендації встановлюють єдині методичні засади формування собівартості будівельно-монтажних робіт і можуть застосовуватися для цілей планування, бухгалтерського обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт як будівельними організаціями та їх структурними підрозділами (незалежно від форм власності і підпорядкування), так і структурними підрозділами підприємств і організацій, які відносяться до інших видів економічної діяльності, що виконують загальнобудівельні, спеціальні, монтажні, пусконалагоджувальні та ремонтно-будівельні роботи (далі — будівельно-монтажні роботи) під час спорудження нових об'єктів, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, ремонту будівель і споруд, реставрації пам'яток архітектури підрядним або господарським способом.

У структурних підрозділах будівельних організацій, що виділені в окремі виробничі одиниці і відносяться до інших видів економічної діяльності (проектна, вишукуватьна, дослідницька, наукова діяльність, виробництво будь-яких видів промислової або іншої продукції, транспортні перевезення тощо), застосовуються методичні рекомендації з формування собівартості для відповідних видів економічної діяльності.

Методичні рекомендації застосовуються з моменту набуття чинності Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти".

2. Собівартість будівельно-монтажних робіт — це витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт із використанням у процесі будівельного виробництва машин, механізмів, устаткування, MaTqriaTbmrx, трудових та інших виробничих ресурсів.

Собівартість будівельно-монтажних робіт будівельної організації, що мас статус юридичної особи, складається з витрат, пов'язаних з ви-


копаниям на свій ршик власними силами будівельно-монтажних робіт відособленими структурними підрозділами, які входять до її складу.

Собівартість будівельно-монтажних робіт відособленого структурного підрозділу будівельної організації складається з витрат цього підрозділу, пов'язаних з виконанням на свій ризик власними силами будівельно-монтажних робіт.

До витрат, що включаються у собівартість будівельно-монтажних робіт, належать витрати, передбачені ПБО 16 "Витрати" (з урахуванням змін і доповнень до нього) та ПБО 18 "Будівельні контракти", затвердженими наказами Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318 та від 28 квітня 2001 року N 205 відповідно, а також витрати, пов'язані з особливостями технології, організації та управління будівельним виробництвом, контролю за виробничими процесами та якістю будівництва.

3. Собівартість будівельно-монтажних робіт може бути:• плановою, яка включає витрати на виконання будівельно-монтажних робіт, що визначаються на підставі техніко-економічних розрахунків з використанням економічно обгрунтованих норм і нормативів затрат на виконання будівельно-монтажних робіт за умови нормальної потужності будівельної організації та дотримання планових термінів будівництва, раціонального та ефективного використання виробничих ресурсів та вимог до якості будівництва, а також інженерних розрахунків щодо підвищення організаційно-технічного рівня будівельного виробництва внаслідок впровадження заходів з нової техніки та технології, удосконалення його організації і управління, інших техніко-економічних чинників;

• фактичною, яка включає фактичні витрати будівельної організації на виконання будівельно-монтажних робіт, що визначаються відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та цих Методичних рекомендацій.

Планування та бухгалтерський облік витрат, що включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт, здійснюється за об 'єктами витрат.

4. Об'єктом витрат у будівництві можуть бути:

• окремі види будівельно-монтажних робіт;

• об'єкт будівництва;

• будівельний контракт.

Відповідно до об'єктів витрат розрізняють:

• собівартість окремих видів будівельно-монтажних робіт — це ви
трати будівельної організації, пов'язані з виконанням на свій ризик і
власними силами окремих видів будівельно-монтажних робіт на одно
му або декількох об'єктах будівництва, за одним або декількома
будівельними контрактами;


• собівартість об'єкта будівництва це втрати будівельної організації, пов'язані з виконанням на свій ризик і власними силами будівельно-монтажних робіт на конкретному об'єкті будівництва за весь період його будівництва;

• собівартість будівельно-монтажних робіт ча будівельним контрактом це витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням

* будівельно-монтажних робіт, передбачених контрактом на будівництво, від дати укладання контракту до остаточного завершення контракту.

 • И 11 Шаги
 • 1)Написать уравнение плоскости,проходящей через точку М(-4;3;-7) и параллельной плоскости 5x-y-6z+2. 2)Составляют ли вектора а1(1;1;1), а2(1;1;2) и а3(1;2;3) базис пространства R3?
 • Крещение «спасает воскресением Иисуса Христа».
 • Принцип девятый. Вспомогательные упражнения.
 • Критерії оцінки комплексної курсової роботи
 • Как Вы думаете, возможна ли в России победа оппозиционных сил на политических выборах?
 • пилептический статус.
 • Глава 6. Димон встал.
 • Процессы обретения знания
 • Гормонов, которые вырабатываются при физических
 • Микрораспределение тока и металла при пассивировании поверхности катода
 • Билет №4. 1. Меры предупреждения разрыва поезда.
 • Сура 70. Ступени
 • Е) 100-летнего
 • Зарисовки деревьев и групп деревьев
 • CHAPTER 110
 • Лаптев Дмитрий Яковлевич
 • Виктория Бутенко Зелень для жизни 7 страница
 • IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования
 • Використання енергії вітру для енергопостачання будинків