І. Загальні положення

1. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (далі — Методичні рекомендації) розроблені відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV та на основі націоначьних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі — ПБО), затверджених наказами Міністерства фінансів України.

2. Методичні рекомендації встановлюють єдині методичні засади формування собівартості будівельно-монтажних робіт і можуть застосовуватися для цілей планування, бухгалтерського обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт як будівельними організаціями та їх структурними підрозділами (незалежно від форм власності і підпорядкування), так і структурними підрозділами підприємств і організацій, які відносяться до інших видів економічної діяльності, що виконують загальнобудівельні, спеціальні, монтажні, пусконалагоджувальні та ремонтно-будівельні роботи (далі — будівельно-монтажні роботи) під час спорудження нових об'єктів, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, ремонту будівель і споруд, реставрації пам'яток архітектури підрядним або господарським способом.

У структурних підрозділах будівельних організацій, що виділені в окремі виробничі одиниці і відносяться до інших видів економічної діяльності (проектна, вишукуватьна, дослідницька, наукова діяльність, виробництво будь-яких видів промислової або іншої продукції, транспортні перевезення тощо), застосовуються методичні рекомендації з формування собівартості для відповідних видів економічної діяльності.

Методичні рекомендації застосовуються з моменту набуття чинності Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти".

2. Собівартість будівельно-монтажних робіт — це витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт із використанням у процесі будівельного виробництва машин, механізмів, устаткування, MaTqriaTbmrx, трудових та інших виробничих ресурсів.

Собівартість будівельно-монтажних робіт будівельної організації, що мас статус юридичної особи, складається з витрат, пов'язаних з ви-


копаниям на свій ршик власними силами будівельно-монтажних робіт відособленими структурними підрозділами, які входять до її складу.

Собівартість будівельно-монтажних робіт відособленого структурного підрозділу будівельної організації складається з витрат цього підрозділу, пов'язаних з виконанням на свій ризик власними силами будівельно-монтажних робіт.

До витрат, що включаються у собівартість будівельно-монтажних робіт, належать витрати, передбачені ПБО 16 "Витрати" (з урахуванням змін і доповнень до нього) та ПБО 18 "Будівельні контракти", затвердженими наказами Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318 та від 28 квітня 2001 року N 205 відповідно, а також витрати, пов'язані з особливостями технології, організації та управління будівельним виробництвом, контролю за виробничими процесами та якістю будівництва.

3. Собівартість будівельно-монтажних робіт може бути:• плановою, яка включає витрати на виконання будівельно-монтажних робіт, що визначаються на підставі техніко-економічних розрахунків з використанням економічно обгрунтованих норм і нормативів затрат на виконання будівельно-монтажних робіт за умови нормальної потужності будівельної організації та дотримання планових термінів будівництва, раціонального та ефективного використання виробничих ресурсів та вимог до якості будівництва, а також інженерних розрахунків щодо підвищення організаційно-технічного рівня будівельного виробництва внаслідок впровадження заходів з нової техніки та технології, удосконалення його організації і управління, інших техніко-економічних чинників;

• фактичною, яка включає фактичні витрати будівельної організації на виконання будівельно-монтажних робіт, що визначаються відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та цих Методичних рекомендацій.

Планування та бухгалтерський облік витрат, що включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт, здійснюється за об 'єктами витрат.

4. Об'єктом витрат у будівництві можуть бути:

• окремі види будівельно-монтажних робіт;

• об'єкт будівництва;

• будівельний контракт.

Відповідно до об'єктів витрат розрізняють:

• собівартість окремих видів будівельно-монтажних робіт — це ви
трати будівельної організації, пов'язані з виконанням на свій ризик і
власними силами окремих видів будівельно-монтажних робіт на одно
му або декількох об'єктах будівництва, за одним або декількома
будівельними контрактами;


• собівартість об'єкта будівництва це втрати будівельної організації, пов'язані з виконанням на свій ризик і власними силами будівельно-монтажних робіт на конкретному об'єкті будівництва за весь період його будівництва;

• собівартість будівельно-монтажних робіт ча будівельним контрактом це витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням

* будівельно-монтажних робіт, передбачених контрактом на будівництво, від дати укладання контракту до остаточного завершення контракту.

 • Лекция 1. Обязательства из договора купли-продажи (2 часа)
 • Предмет журналистики. Понятие массовой информации, ее свойства и формы.
 • Порядок и сроки исполнения гражданином обязанностей присяжного заседателя
 • Государственное Образовательное учреждение
 • 15 страница
 • Воспаление лицевого нерва вызвало нарушение функции подкожной мышцы шеи. Анализируя клинические проявления, необходимо вспомнить функции этой мышцы.
 • Причини виникнення
 • Карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
 • Мой вес исчезает. 97 88 страница
 • Глава 14. Всё неширокое пространство между каменными стенами в один миг заполнилось
 • МИНИСТР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
 • Международные последствия краха социализма в Центральной и Юго-Восточной Европе и объединения Германии. Роль СССР.
 • НЕМНОГО МУЗЫКАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ
 • В непригодной для дыхания среде
 • UNIT 5 PAST SIMPLE / PRESENT PERFECT
 • Название:Опасный круиз (испр итальянский в конце) 5 страница
 • Маттео Риччи
 • WORD-BUILDING. Ex. 1. Familiarize yourself with the following material:
 • ЧАСТИНА ПЕРША 4 страница
 • Статья 13. § 1. Теперь внемлите о преступлениях и какое за них наказание ожидает