Ойылған технологиялық жабдықтардың жоба мөлшерінен ауытқуы ? D) көлбеулігі, остілігі, параллельдігі және тіктігі

Осу реттеу жұмыстарының бітеуі ? С) жабдықтар пайдалануға беріледі де, оның жағдайы техникалық құжаттар көрсетілген өнімділікті қамтамасыз етудегі сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету

Қою үшін іргенің ең төменгі жуандығы жеңіл және орташа станокты A) 0,15…0,2 метра

құрылыс-монтаждық жұмыстардан өндірістен тізбектен тәуелділікте технологиялық жабдықтар монтаждың әдістері бөлшектенеді D) Тасқынды-сәйкес және біртіндеп

Рылысты монтаждау жұмыстарды реттеумен жүргізуге байланысты технологиялық жабдықтарды монтаждау әдістері қалай ? D) аѓынды- аралас, бір жолмен

Құрылысты тұрғызғандағы құрылыс белгілеуіне қойылатын негізгі талаптар ? С) салынатын элементтерді дәл орналастыру, қабырғада, колоннада, фундамент басшы және көмекші остерінде белгілеу

Қысқа тұйық ротормен асинхрондық электр қозғағышылардың Негізгі ақаулықтары D) Қозғаушы айналымдар ақырын ожаулап жатыр, күшті шулап жатыр, статордың қызып кетуі

Қысқа тұйық ротормен электр қозғағышының статордың барлық орамдар бір қалыпты қызып кетудің ықтимал себептері D) Қозғаушының қысқыштарға емес кернеу төменде статордың желдету, орамы бірлескен бұрыс бұзған номиналды

Ысқаша тұйықталѓан роторлы электрқозѓалтқыш статор орамасының түгел жәймен қызуының мұмкін себептері ? D) қозғалтқыш қысқышындағы кернеу азайған, жеделдету бұзылған, статор орамасы дұрыс қосылмаған

Ысқаша тұйықтаулы роторлы асинхронды электр қозғалтқыштардың негізгі ақаулары ? D) қозғалтқыш айналу жиілігі жай, қатты гуілдейді, статордың қызуы

Лента сияқты және транспортер шынжырлы рамалы секциялардың құрастырулары технологиялық ерекшеліктері?Транспортердің рамалары секциялардың құрастыруы кондуктор бойынша өндіру, бұрауда оның тікбұрыштықта, сызықтықта және айналдырусызды қамтамасыз етілуі

Машина бөлшек бетінің жоғлуының негізгі себептері ? Е) тозу, пластикалық деформация, сыну

Машина жинау бірліктеріндегі тоқтау мен бұзылудың пайда болу негізгі себептері ? D) қосылыс қаттылығын жоғалту, элементтерін өзара орналасуын өзгерту, қосылыс қондыруын сақтамау

Машина жөндеу технологиялық процесс түсінігі ? С) өзара бағдарланған бөлшектер және машина жинау бірліктерін бір бірімен қосу операциялар жинағы

Машина қасиеті ? А) оны қолдану немесе пайдалану машинаны жасаған кезінде көрінетін объективті ерекшелігі

Машина қосылыстарын жинау дәлдігі туралы түсінік ? В) жинау параметрлерінің шын мәндерінің жинау сызбасы бергендерімен және техникалық талаптарымен сәйкестілік дәрежесі

Машина пайдаланудың тиімділігі ? С) қойылған талаптардың немесе белгілі мақсаттарға жетудің орындалуынанМашина электр жабдықтарын ағынды қарау кезіндегі орындалатын жұмыстар А) жанған түйіспелерді сапалы тазалау, электрқозғалтқыш орамалардың, магнитті қосқыштардың және тартқыш электрмагниттердің қызуын бақылау

Машинаға әсер етіп жәй өтетін процесстер негізгі себептерін көрсет ? В) тозу

Машиналарға құрастырушы бірліктерде ақаулардың және ақаулықтардың пайда болулары негізгі себептері? D) қарама қасы элементтердің қосуларының өзгерісі, қаттылықтар жоғалтуы, қосуда отырғызулар бұзушылығы, кездесетін беттердің

 • Ввод нефтяных месторождений (залежей) в промышленную разработку
 • Домоправители Бога
 • Прикрываясь крестом и иконой
 • ВЕЧНОЕ СЛОВО
 • Технические характеристики. Производительность, м3/мин. 6,3 Рабочее давление
 • Кількісний розподіл відповідей респондентів відповідно до статі
 • Тема - 7. Правоприменение как разновидность индивидуально-правового регулирования и особая форма правореализации.
 • Система орошения зеленых насаждений
 • ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТИ
 • НАУЧИТЕСЬ СЛУШАТЬ САМУ СЕБЯ!!!!!!
 • Поиски пути
 • Ж. ПИАЖЕ: ПЕРЕХОД ОТ КОНКРЕТНЫХ К ФОРМАЛЬНЫМ ОПЕРАЦПЯМ
 • Теперь о формах оплаты. Для начала, на первом-втором уровнях лучше всего использовать «Яndex.Деньги».
 • О мужьях и любовниках
 • Вред от храбрости и страха
 • Патофізіологія вуглеводного обміну. Цукровий діабет
 • Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання
 • Для размышления: Чис. 11:1-3.
 • ПС 220 кВ «Мраморная» Верхний Уфалей
 • El coronel sonrió. -Esto te pasa por no frenar la lengua – dijo -. Siempre te he dicho que Dios es mi copartidario.