Властивості інформації

Дані і інформація

Латинське informatio означає роз'яснення, викладення. Протягом століть це слово пов'язували з процесами людського спілкування, передачі повідомлень, знань. Але проблема наукового тлумачення поняття інформації до цього часу залишається не вирішеною.

Теорія інформації бере свій початок з 1948 p., коли К. Шен-нон, Р. Фішер та Н. Вінер, не даючи означення інформації, запро-понували статистично визначати її кількість.

Все, що нас оточує, перебуває в постійному процесі руху (зміни), що супроводжується обміном енергією, переходом її з однієї форми в іншу. Енергообмін супроводжується появою сигналів. Взаємодія сигналів з фізичними тілами викликає в них певні зміни, які називаютьреєстрацією сигналів. Зареєстровані сигнали утворюють сукупність даних.

Дані несуть у собі певну інформацію про події. Однак самі собою вони не є інформацією. Слухаючи текст, який читають незнайомою мовою, ми отримуємо певні дані, але не отримуємо інформації, тому що не володіємо методами перетворення цих даних у зрозумілі нам поняття. Взаємодія даних і відповідних методів їх перетворень утворює інформацію.

Зауважимо, що в інформатиці поняття інформації не може 'рунтуватися на понятті знання, оскільки засобам обчислюваль-ної техніки доводиться опрацьовувати інформацію автоматично, без допомоги людини. Вони можуть працювати з абстрактною і навіть хибною інформацією, яка не має об'єктивного відобра-ження в оточуючій нас реальності.

Властивості інформації

Інформація не є статичним об 'єктом. Вона існує тільки в момент взаємодії даних з методами їх опрацювання, тобто під

час здійснення інформаційного процесу. Решта часу інформація перебуваєу стані даних.

Ті самі дані можуть давати різну інформацію залежно від від-повідності цим даним методів їх опрацювання. Повнота інфор-маціїзабезпечується адекватністю даним методів їх обробки. Інформація вважається повною, якщо даних достатньо для прий-няття рішення, чи для утворення нових даних.

Дані завжди об'єктивні, а методи їх опрацювання мають суб'єктивнийхарактер. Отже, інформація виникає у момент діалектичної взаємодії об'єктивних даних і суб'єктивних методів. Об'єктивнішою вважається та інформація, в яку методи вносять менше суб'єктивного елемента.

Інформація доступна, якщо є змога отримати і дані, і методи їх обробки. Відсутність даних зумовлює відсутність інформації. Відсутність адекватних методів призводить до використання методів неадекватних даним, а це веде до появи неповної або недостовірної інформації.

Відповідність інформації сучасному стану об'єкта характеризує її актуальність. Оскільки інформаційні процеси тривають у часі, то навіть достовірна й адекватна інформація може бути застарілою (непотрібною і навіть хибною на цей момент) для прийняття рішення.

 • БОЛЬШОЙ ФИНАЛ — ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС
 • Оценка динамики фактических значений нормативов ликвидности ОАО “Альфа-Банк” за 2012-2014 годы
 • Визит Молотова. 22 мая Молотов говорил в Лондоне о необходимости отвлечь с восточного фронта по
 • Самооценка и уровень притязании
 • Вы загадываете будущее так, как будто вспоминаете прошлое.
 • Приобретение основных средств за плату. В соответствии с ч
 • ЖЕНСКИЙ АРХЕТИП В МИФАХ И СКАЗАНИЯХ 16 страница
 • ИНСТИТУТ ЧАСТНОГО ПРАВА 25 страница
 • Знакоопределенные квадратичные формы
 • Метафизика как способ философского мышления. Метафизика Аристотеля и Т.Гоббса
 • усские земли в период политической раздробленности.
 • ГЛАВА ВТОРАЯ 1 страница
 • ЗАНЯТИЯ С РЕБЕНКОМ.
 • Александр Иосифович Немировский 5 страница
 • Памятка «Как вести себя при пожаре»
 • ХАРАКТЕР ТАЙНОВЕДЕНИЯ
 • Билет 20 Классификация отопительных установок и установок горячего водоснабжения
 • Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
 • Газорегуляторные установки
 • ВВЕДЕНИЕ. ГЛАВА I. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРУСЛУГ 5