Властивості інформації

Дані і інформація

Латинське informatio означає роз'яснення, викладення. Протягом століть це слово пов'язували з процесами людського спілкування, передачі повідомлень, знань. Але проблема наукового тлумачення поняття інформації до цього часу залишається не вирішеною.

Теорія інформації бере свій початок з 1948 p., коли К. Шен-нон, Р. Фішер та Н. Вінер, не даючи означення інформації, запро-понували статистично визначати її кількість.

Все, що нас оточує, перебуває в постійному процесі руху (зміни), що супроводжується обміном енергією, переходом її з однієї форми в іншу. Енергообмін супроводжується появою сигналів. Взаємодія сигналів з фізичними тілами викликає в них певні зміни, які називаютьреєстрацією сигналів. Зареєстровані сигнали утворюють сукупність даних.

Дані несуть у собі певну інформацію про події. Однак самі собою вони не є інформацією. Слухаючи текст, який читають незнайомою мовою, ми отримуємо певні дані, але не отримуємо інформації, тому що не володіємо методами перетворення цих даних у зрозумілі нам поняття. Взаємодія даних і відповідних методів їх перетворень утворює інформацію.

Зауважимо, що в інформатиці поняття інформації не може 'рунтуватися на понятті знання, оскільки засобам обчислюваль-ної техніки доводиться опрацьовувати інформацію автоматично, без допомоги людини. Вони можуть працювати з абстрактною і навіть хибною інформацією, яка не має об'єктивного відобра-ження в оточуючій нас реальності.

Властивості інформації

Інформація не є статичним об 'єктом. Вона існує тільки в момент взаємодії даних з методами їх опрацювання, тобто під

час здійснення інформаційного процесу. Решта часу інформація перебуваєу стані даних.

Ті самі дані можуть давати різну інформацію залежно від від-повідності цим даним методів їх опрацювання. Повнота інфор-маціїзабезпечується адекватністю даним методів їх обробки. Інформація вважається повною, якщо даних достатньо для прий-няття рішення, чи для утворення нових даних.

Дані завжди об'єктивні, а методи їх опрацювання мають суб'єктивнийхарактер. Отже, інформація виникає у момент діалектичної взаємодії об'єктивних даних і суб'єктивних методів. Об'єктивнішою вважається та інформація, в яку методи вносять менше суб'єктивного елемента.

Інформація доступна, якщо є змога отримати і дані, і методи їх обробки. Відсутність даних зумовлює відсутність інформації. Відсутність адекватних методів призводить до використання методів неадекватних даним, а це веде до появи неповної або недостовірної інформації.

Відповідність інформації сучасному стану об'єкта характеризує її актуальність. Оскільки інформаційні процеси тривають у часі, то навіть достовірна й адекватна інформація може бути застарілою (непотрібною і навіть хибною на цей момент) для прийняття рішення.

 • Общеправославное сотрудничество
 • Lesson 1. COMMON UNDERSTANDING OF LAND USE PLANNING 4 страница
 • Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам 1 страница
 • 1. B 8 . Най­ди­те диа­го­наль пря­мо­уголь­ни­ка, впи­сан­но­го в окруж­ность, ра­ди­ус ко­то­рой равен 5. 3 страница
 • Документальное обеспечение воспитательного процесса.
 • КОММЕНТАРИИ. Франсиско Гарсиа Лорка, младший брат поэта, в юности мечтал стать писателем
 • Рентабельность строительного предприятия
 • 10 страница. — Сейчас? Ты с дуба рухнул?
 • Debut, entry, opulent, atrocities, opus, elusive, run, numerically, sumptuous, vein, escapism, instalment, hype, enlist, pan, sensibilities, akin
 • Как «зацепить» партнера: безопасность, деньги, статус, пороки, чувства, принципы и т. д.
 • Обозначения основных параметров и размеров.
 • Балакирев Милий Алексеевич
 • ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИИ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТІВ
 • Глава 38. Опочивальня Принцессы Клионы теперь принадлежала Люсии
 • Экзаменационный билет № 19
 • Индивид и массовое политическое поведение.
 • Седальны. Затем, если не поется полиелей, читаем псалом 50.
 • ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И САМОКОРРЕКЦИИ
 • No one has ever been given more loving and unconditional 29 страница
 • Расчет мощности и выбор трансформаторов цеховой подстанции