Неконтрольовані організацією PR-матеріали, призначені для засобів масової інформації

3.1. Лист в редакцію.У організації інколи виникає потреба повідомити громадськості свою думку відносно певних економічних або політичних подій, що відбуваються в країні або в світі. Тоді на ім’я головного редактора конкретного засобу масової інформації (газети, радіо- або каналу ТБ) складається відповідний лист.

За структурою лист редактору пишеться у звичайному форматі. Ввідний абзац оголошує тему повідомлення, в другому абзаці викладається думка організації з даної теми, що підкріплюється фактами або статистикою. Далі слідує критика на адресу опонентів або аргументи на підтримку своїх прибічників. У завершальному абзаці можна назвати конкретну причину, що змусила організацію звернутися в редакцію з цим листом. Лист підписує відповідальна особа організації, вказується її повна назва і адреса. Мета написання такого листа – спростувати погляди опонентів, переконати читачів газети в правильності своїх поглядів, знайти прибічників тощо.

3.2. Медіа-, ньюз-, прес-реліз.Медіа-реліз і ньюз-реліз є просто більш широкими найменуваннями слова «прес-реліз», більш широкими за значенням, оскільки вони призначені для розсилки не лише в редакції друкарських видань, але й в електронні засоби масової інформації – на радіо, телебачення, в Інтернет.

Існує спосіб розподілу релізів для ЗМІ з точки зору виду інформації, що повідомляється в них: реліз-анонс, ньюз-реліз і новинний лист.

Реліз-анонс – інформація, що міститься в ньому завжди «спрямована в майбутнє», вона сповіщає про майбутню акцію і запрошує журналістів взяти участь у планованому заході.

Ньюз-релізяк такий може бути присвячений як минулій, так і майбутній події, тобто це найбільш широкий за значенням термін.

Новинний листзазвичай містить інформацію з оцінкою і характеристикою події, що вже відбулася. Ньюз-реліз є спеціально підготовлений організацією і написаний за певними правилами інформаційний матеріал, призначений для доведення важливої для організації інформації до цільової аудиторії по каналам ЗМІ. Для того, щоб збільшити ймовірність ньюз-реліза бути опублікованим, за формою він повинен відповідати певному стандарту, прийнятому всіма без виключень видами засобів масової інформації.

Основні правила, яких слід дотримувати при написанні ньюз-реліза:

– ньюз-реліз повинен містити лише факти;

– з точки зору змісту ньюз-реліз включає відповіді на п’ять основних питань: хто? що? де? коли? чому?, викладених ясно, в строгій послідовності;

– ньюз-реліз завжди орієнтований на конкретну цільову аудиторію;

– ньюз-реліз може бути орієнтований на який-небудь один засіб масової інформації, якщо в цьому є конкретна необхідність.

Розміщення елементів в тексті самого ньюз-реліза строго структуроване. Незалежно від довжини або різновиду з точки зору змісту ньюз-реліз має бути оформлений наступним чином:

– якщо ньюз-реліз друкується на бланку організації, то першим словом буде «НЬЮЗ-РЕЛІЗ»,воно набирається більш жирним і крупним шрифтом, ніж основний текст і заголовок;

– заголовок також друкується більш крупним шрифтом, ніж основний текст, він повідомляє в стислій формі нову інформацію, якій присвячений ньюз-реліз;– ввідний абзац, що відкриває ньюз-реліз, містить відповіді на питання – що? хто? коли? де? чому? і як? Таким чином, адресат, прочитавши лише ввідну частину ньюз-реліза, вже отримує всю фактичну інформацію відносно нової події, якій присвячений ньюз-реліз;

– основний текст прийнято писати за так званою в журналістиці практикою «перевернутої піраміди». Це означає, що перший або перші два абзаци основного тексту реліза розкривають детальніше те, що заявлено у ввідній частині. Наступні абзаци повинні висвітлювати додаткові деталі. Необхідність такої побудови пояснюють різними причинами;

– кінцевий абзац повинен логічно завершувати зміст ньюз-реліза.

3.3. Бекграундер.Бекграундер – форма письмового матеріалу, мета якого – повідомити інформацію про історію виникнення і розвитку компанії, надати додаткові відомості з якого-небудь приводу або ситуації, які пов’язані з діяльністю організації в даний час. Хоча бекграундер не має персонального звернення, пишеться він дуже часто для журналістів, тих, хто збирається писати про організацію, і саме бекграундер покликаний забезпечити такого журналіста повною і точною інформацією. Бекграундер також служить інформаційною базою для співробітників організації при підготовці брошур, статей, ньюз-релізів, а крім того, він використовується для ознайомлення з організацією нових співробітників.

3.4. Біографічна довідка.Біографічна довідка є в архівних матеріалах організації на всіх співробітників керівної ланки, а також складається на будь-яку особу, що обіймає штатну посаду, коли в цьому виникає необхідність. Основою для складання біографічної довідки, як правило, служить резюме, яке співробітник представив під час найму до організації. Додатково в довідку включаються матеріали щодо кар’єрного просування, факти, що свідчать про конкретні успіхи і досягнення вже під час роботи в даній організації.

Область використання біографічної довідки вельми широка – від створення матеріалів для засобів масової інформації про цю людину до представлення її до винагород і заохочень або таких сумних моментів, як смерть.

3.5. Факт-лист.Факт-лист, як це зрозуміло з самої його назви, повинен містити лише факти і нічого зайвого. Факт-лист в скороченій формі передає основну інформацію про організацію, що завжди пов’язана з якою-небудь конкретною подією, і повідомляє додаткові відомості, важливі для більш повного розуміння і оцінки цієї події цільовою аудиторією. З точки зору змісту розрізняють три основні типи факт-листів:

– у першому повідомляються найважливіші відомості з історії і розвитку організації, наводяться основні дати та імена осіб, з діяльністю яких пов’язані успіхи організації у минулому;

– у другому наводяться факти, що стосуються діяльності організації в даний час, пояснюється її місія і цілі, отримувані прибутки, продукція, що випускається, згадуються ключові фігури;

– у третьому типі факт-листів дається конкретна інформація про який-небудь проект, подію або заходи, що плануються на найближчий час.

3.6. Стаття.Стаття є однією з основних форм публіцистики, і тому її написанням займаються, перш за все, журналісти. Але якщо організація замовлятиме статтю в певному видавництві, то створення її, як правило, слід оплачувати і опублікована вона буде під рубрикою «на умовах реклами». Все це організацію, як правило, не влаштовує, оскільки саме за допомогою публікації статей організація прагне працювати в рамках паблісіті, а за таку публікацію платити не потрібно.

Відмінність всіх видів статей від інших інформативних матеріалів, таких як інформаційний реліз або інформаційний лист, не говорячи вже про відмінність у форматі і цільовій установці, полягає в тому, що вони носять не новинний характер, а швидше підкреслюють актуальність інформації, що повідомляється, її важливість для цільової аудиторії. Перш за все потрібно визначити цільову аудиторію, точно знати, кому призначена інформація, і на цій підставі обирати той канал, той засіб масової інформації, з’явившись в якому, публікація даної статті виявиться найбільш ефективною. Другий момент пов’язаний з метою публікації даного матеріалу:

– продовжити роботу над підтримкою свого іміджу, сталого серед професіоналів даного профілю, і таким чином сприяти збільшенню контактів і залученню нових партнерів;

– бажання розповісти широкій публіці про те, як відносяться до продукції підприємства споживачі, які давно знайомі з нею і регулярно нею користуються.

Іміджева стаття.Іміджева стаття повинна біти спрямована на створення або підтримку позитивного іміджу організації, продукту або особи. Наслідком цієї мети є обов’язково переконливий характер будь-якої іміджевої статті. В результаті ознайомлення з такою статтею, опублікованою як в професійних виданнях, так і в широкому друці, мета буде досягнута, якщо читач не просто повірить, а буде переконаний: «Так, ця фірма (виріб, фахівець) – краща, що може бути в цій сфері».

Авторська стаття (байлайнер).Статті, що спрямовуються в засоби масової інформації або публікуються у внутрішніх друкарських виданнях організації, називаються авторськими, якщо вони підписані першою особою організації або особою, близькою до нього за посадою. Авторська стаття, де б вона не була опублікована, завжди спрямована на створення або підтримку іміджу організації, але на відміну від іміджевої статті вона носить характер більш особового відношення між автором статті і особою, що її читає.

Оглядова стаття.Оглядові статті головним чином пишуться для професійних профільних видань з метою показати своє місце на ринку, переваги своєї продукції, участі в соціальних програмах у порівнянні з аналогічними показниками конкурентів. Публіцистичні видання, журнали і газети в рівній мірі зацікавлені в публікації оглядових статей, оскільки вони представляють читачам готовий порівняльний аналіз. Фактичний характер тексту оглядової статті і кожного з її положень має бути бездоганним і підтвердженим статистичними даними. Досить часто оглядові статті публікуються за підписом журналіста, що працює із службою зі зв’язків з громадськістю, яка готувала фактичний матеріал.

Стаття, що зацікавлює.Під словом «цікава» не слід розуміти «розважальна». Це один з цілого ряду не дуже вдалих в області паблік-рилейшнз перекладів з англійської мови терміну «feature-story», використовуваного в цілому ряду статей, присвячених проблемам письмової комунікації. «Цікава» стаття може бути присвячена дуже серйозним проблемам суспільства.

Стаття-анонс.Анонсуватися у пресі можуть як плановані заходи, так і події, що вже мали місце. Інформація в статті-анонсі може за змістом відноситися до різних явищ в житті суспільства або діяльності організації (злиття двох компаній, майбутні гастролі знаменитих виконавців, зміна цін на товари або тарифів на послуги). Особливий інтерес і підвищений рівень довіри викликають статті, написані від імені або із посиланням на відповідні авторитетні джерела.

3.7. Заява для ЗМІ.Це особлива форма тексту, що розсилається в засоби масової інформації і створюється службою зі зв’язків з громадськістю за завданням керівництва, в якому організація оголошує про своє відношення до певної події або факту. Організація, таким чином, усуває можливість будь-яких пересудів щодо її оцінки цих подій.

3.8. Медіа-, ньюз-, прес-кит.Як і в поєднаннях із словом «реліз», ці слова в широкому сенсі є синонімами і називають один і той же предмет – «тека з інформаційними матеріалами для засобів масової інформації». Різниця між ними полягає в тому, що тоді як в терміні «ньюз-кит» підкреслюється новинний характер матеріалів, що містяться в теці, поєднання з «прес» і «медіа» підкреслюють адресну спрямованість цієї теки – для друкованих засобів інформації або для всіх без виключення, включаючи радіо, телебачення, Інтернет.

Ньюз-кит – це тека особливої форми, на внутрішній стороні якої є спеціальні кишені для матеріалів, на зовнішню сторону цих кишень також прийнято прикріплювати візитні картки осіб, що представляють організацію на прес-конференції. Набір основних матеріалів ньюз-кита залежить від мети його подальшого використання, може бути зведений до наступного:

– супровідний лист з переліком всіх документів, включених в медіа-кит;

– медіа-реліз, розісланий разом із запрошенням на захід;

– медіа-реліз з більш розгорнутою інформацією за темою заходу, що проводиться; такий медіа-реліз призначений для журналістів, які готуватимуть об’ємну і детальну інформацію;

– біографічні довідки на осіб, що беруть участь у проведенні заходу;

– текст виступу всіх представників організації, що беруть участь у заході;

– бекграундер, або факт-лист, або і те, і інше;

– брошури і листівки, пов’язані тематично із заходом;

– текст статей, підготовлених для публікації;

– фотографії, графіки, таблиці;

– візитні картки представників організації, присутніх на заході;

– дрібні рекламні зразки продукції фірми;

– пам’ятні предмети з логотипом фірми (блокноти, ручки, пакети).

Питання до самоконтролю:

1. Визначте сутність паблік рилейшнз як виду маркетингових комунікацій.

2. Сформулюйте основні задачі паблік рилейшнз.

3. Визначте основні складові PR.

4. Розкрийте сутність основних складових заходів PR.

5. Що означає термін «пабліситі»?

6. Як класифікують друковані PR – матеріали?

7. Які PR - матеріали відносять до тих, що контролюються організацією?

8. Які PR - матеріали відносять до тих, що не контролюються організацією?

9. Що означає термін «медіа-кит»?

10. Розкрийте сутність терміну «бекграундер».

Тестові завдання до теми:

1. До PR-матеріалів, що контролюються організацією, відносяться:

А. Письмові звернення, тексти, документи, які надходять до цільової аудиторії у тому вигляді, в якому їх підготувала служба PR організації без коректування з боку керівництва фірми.

В. Письмові звернення, тексти, документи, які надходять до цільової аудиторії у тому вигляді, в якому їх підготувала служба PR самої організації.

С. Письмові звернення, тексти, документи, які надходять до цільової аудиторії у тому вигляді, в якому їх підготували керівництво організації та редактори ЗМІ.

D. Письмові звернення, тексти, документи, які надходять до цільової аудиторії у тому вигляді, в якому їх підготували редактори ЗМІ.

2. Серед письмових PR-матеріалів не виділяють ті, що:

A. Контролюються організацією та призначені для зовнішньої аудиторії.

B. Не контролюються організацією та призначені для внутрішньої аудиторії

C. Контролюються організацією та призначені для внутрішньої аудиторії.

D. Не контролюються організацією та призначені для зовнішньої аудиторії.

3. До письмових PR-матеріалів, що призначені для зовнішньої аудиторії та контролюються організацією, відносяться:

A. Реліз, прес-реліз, буклет, проспект, брошура.

B. Інформаційний реліз, прес-реліз, буклет, проспект, стаття.

C. Інформаційний реліз, буклет, проспект, брошура, запрошення, лист.

D. Інформаційний реліз, стаття, буклет, проспект, брошура.

4. До письмових PR-матеріалів, що призначені для внутрішньої аудиторії та контролюються організацією, відносяться:

A. Інформаційний листок, прес-реліз, звіт, проспект, брошура.

B. Інформаційний листок, прес-реліз, медіа-план, стаття.

C. Ньюзлеттер, звіт, медіа-план, медіа-карта, прес-дайджест.

D. Інформаційний реліз, стаття, медіа-план, медіа-карта.

5. Письмові PR-матеріали, що не контролюються організацією, - це:

A. Лист до редакції, заява для ЗМІ, прес-реліз, бекграундер, прес-кит.

B. Запрошення, заява для ЗМІ, інформаційний реліз, бекграундер, ньюз-леттер.

C. Заява для ЗМІ, прес-реліз, ньюз-леттер, стаття, прес-кит.

D. Заява для ЗМІ, прес-реліз, стаття, прес-кит, буклет, проспект.

6. Лист, мета якого – регулярно інформувати цільову аудиторію (утримувачів акцій, клієнтів та ін.) про зміни, нововведення, результати діяльності організації, має назву:

A. Інформаційний лист. B. Лист до редакції.

C. Лист-запрошення. D. Лист про новини.

7. Друковане видання у вигляді книжки малого формату, яка містить не більше 8-10 сторінок, що скріплені, має назву:

A. Проспект. B. Буклет. C. Брошура. D. Листівка.

8. Термін «медіа-кит» означає:

A. Іміджеву статтю. B. Звіт для ЗМІ.

C. Іміджеву папку. D. Папку з інформаційними матеріалами для ЗМІ.

9. До заходів PR відносять:

А. Паблісіті, рroduct placement, особистий продаж;

В. Участь у благодійних акціях, рroduct placement, продаж за каталогами;

С. Участь у благодійних акціях, спонсорство, мерчендайзинг;

D. Паблісіті, рroduct placement, участь у благодійних акціях.

10. Product placement – це:

А. Розміщення інформації про товар у ЗМІ; В. Показ товару фірми у фільмах;

С. Розміщення товарів на полицях магазину; D. Технології мерчендайзінгу.

Література: Основна [3, 6, 7], Додаткова [6, 10, 14, 18]

 • Анализ рынка молочной продукции
 • Довильское партнерство с арабскими странами, переживающими переходный период
 • Среда, вечер, 21/12
 • Мечта о чарующем взгляде .
 • Хрендорф. Рация.
 • Правила подбора музыкального стиля
 • Вопрос № 38. Направленность личности.
 • Протокол №13. Нужда в насущном хлебе
 • MC Serch (Эмси Серч)
 • Аудит сайта
 • Хоровое пение
 • Answer the following questions. Justify your answers with the information from the tragedy. Be ready to quote.
 • кладання стратегічного балансу та суть SWOT – аналізу.
 • Процессуальное право
 • Решение психофизической (психофизиологической) проблемы с позиций параллелизма
 • На полпути
 • Комментарий. Достойно упоминания, что выражение «между пальцами ноги»
 • С. Сальникова. С. 39.
 • Объять необъятное
 • 1. Історія розвитку заводу 6 1 страница