Завдання 1 Який порядок відкриття вкладних (депозитних)рахунків фізичній особі. Назвіть документи, які необхідні для відкриття рахунку.

Завдання 2 Визначте вірну відповідь:

1. До залучених коштів комерційного банку відносять:

а) депозитні сертифікати б) цільові вклади на дітей

в) кошти клієнтів, що зберігаються в банках на поточних рахунках г) всі відповіді вірні

2. виконавчим органом комерційного банку є:

а.) правління (рада директорів) банку;б) ревізійна комісія;

в.)загальні збори учасників г) спостережна рада

3. комісійно-посередницькі операції банку це :

а. )операції консультаційного характеру, які приносять банкам доход , але не потребують додаткового залучення та використання наявних ресурсів;

б.) це операції, що пов’язанні з формуванням власного капіталу та ресурсної бази банку;

в. )операції з розміщенням банками власного капіталу та залучених ресурсів із метою отримання доходу, забезпечення діяльності й підтримання необхідного рівня ліквідності;

г. )немає вірної відповіді;

4. рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

а) кореспондентський рахунок;б)поточний рахунок; в) картковий рахунок.г) депозитний рахунок;

5. основними формами міжнародних розрахунків є:

а) банківський переказ ;б)інкасо в) акредитив г)всі відповіді вірні

6. Кредитна політика визначає такі основні напрямки кредитної діяльності:

а)стандарти і критерії діяльності банківських працівників, що відповідають за видачу кредитів;

б)основні дії менеджерів, що приймають рішення щодо кредитування;

в)принципи оцінки контролю за якістю управління кредитною діяльністю у банку;

г) всі відповіді є вірними

7. основні заходи зменшення кредитного ризику:

а) лімітування кредитів та диверсифікація кредитного портфеля ;

б) Використання ефективних форм забезпечення та оперативність у процесі стягнення боргу ;

в)всі відповіді вірні;

8.перерахування коштів за товарні операції на підставі розрахункових документів, які надійшли в банк на протязі операційного часу, повинні бути зроблені не пізніше:

а) операційного часу дня їх надходження; б)на слідуючи й день до настання операційного часу;

в)наступного робочого дня; г) відсутні нормативні строки

9.яким чином можна про кредитувати проект, якщо сума кредиту перевщує 25% капіталу банку?

а) шляхом отримання дозволу НБУ на перевищення відповідного нормативу;

б) шляхом отримання разової ліцензії НБУ; в) шляхом створення банківського консорціуму.

10.банківські послуги характеризуються такими ознаками:

а) не потребують додаткових ресурсів; б)доходи одержують у вигляді комісій;

в)пов’язані з формуванням власного капіталу; г)вірна відповідь а)і б)

11. Прийом готівки здійснюється прибутковими касами протягом операційного дня за такими документами:

а) оголошення на внесення готівки та прибутковими касовими ордерами;

б) грошовими чеками; в)платіжним дорученням; г)вірна відповідь а)і б)

12. метою формування банківського інвестиційного портфелю є:

а) отримання дивідендного доходу, б) отримання торгівельного доходу від різниці між ціною продажу та ціною купівлі цінних паперів;

в) контроль та управлінням компаніями і вплив на їх діяльність;

г) всі відповіді вірні

 • Что стало с пермской «царь-пушкой»?
 • Выводы по главам 6 и 7. Возможно, что кто-то посчитает приведённый выше анализ характера исторической науки
 • В советской литературе, посвященной Великой Отечественной войне, за Бе­лоруссией прочно закрепилось название «партизанской республики». В этом на­звании отразилось все: и прекрасные условия для 17 страница
 • All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and 52 страница
 • Глава 36. 1 Езекия и Сеннахирим
 • Послание к верным
 • Счастливы вместе
 • Истероидный тип.
 • Условия и порядок проведения конкурса.
 • Цели и задачи консультативной психологии
 • КОНСТРУКТИВНАЯ» КРИТИКА
 • APPENDIX 1 RULES
 • Синхронізація порціями
 • Рекомендации для «свободного» обеда
 • ПОВЕРИТЬ ЗНАЧИТ УВИДЕТЬ
 • ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СПАСЕНИИ ТОНУЩЕГО
 • Статья 29. 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
 • Общее уравнение Шредингера. Уравнение Шредингера для стационарных состояний
 • Глава 9. Идентификация молока и продуктов его переработки
 • ЭДДИ ТОЙ